Handbok för hyresnämnderna, utgiven av Statens hyresråd. Sthm 1945. Norstedt. 273 s. Inb. kr. 8.00.

 

    Under de tre år, som hyresnämnderna nu varit i funktion, har det visat sig att hyresregleringslagstiftningens tillämpning erbjudit långt flera problem än man från början kunde förutse. Hyresnämnderna ha haft att taga ställning till ganska invecklade rättsfrågor och till svårbedömbara intresseavvägningar, där avgörandena kunna få stor ekonomisk räckvidd eller på ett synnerligen påtagligt sätt ingripa i människors levnadsförhållanden. Trots tillgången till goda lagkommentarer har därför uppkommit ett mycket starkt behov av ytterligare vägledning för nämndernas verksamhet, framför allt i de många fall, som lagstiftningen av naturliga skäl icke kunnat ingående reglera utan måst överlämna åt praxis att lösa. Det är detta behov som Statens hyresråd med denna händiga och praktiskt uppställda handbok velat avhjälpa.
    Handboken inledes med ett nytryck av författningstexterna i deras lydelse efter de till och med mars 1945 företagna ändringarna. Så följer en kommentar till ändringarna, utarbetad av hyresrådets förutvarande sakkunnige, nuvarande justitieministern. Större delen av boken upptages av en redogörelse för lagstiftningens tillämpning i dess viktigaste delar, författad av hovrättsassessorn ERIK HEDFELDT.
    Klart och överskådligt behandlas huvudgrunderna för fastställande och ändring av grundhyra, den mångfald spörsmål som möta vid reglering av bränsleersättning samt tillämpningen av bestämmelserna angående tvångsförlängning av hyresförhållanden. I sistnämnda hänseende skulle man gärna sett, att framställningen lämnat upplysning om hyresrådets praxis i ytterligare några specialfall, där osäkerhet tämligen allmänt råder i nämndernas praxis, t. ex. i fråga om uppsägning från portvaktsbostäder och andra pri-

 

58 LITTERATURNOTISER.vata »tjänstebostäder». Beträffande hyressättningen i nybyggda hus utlovas nya riktlinjer, som man får hoppas icke skola dröja alltför länge.
    Handboken, som kommer att väsentligt underlätta hyresnämndernas arbete och är ägnad att medföra större enhetlighet i tillämpningen, innehåller värdefulla upplysningar även för fastighetsförvaltare och för alla som syssla med att tillhandagå allmänheten med råd i hyresangelägenheter.

G. C.