OTTO CRONEBORG. Svensk gravrättspraxis. Sthm 1945. Diakonistyrelsens bokförlag. 148 s. Kr. 5.00.

 

    Arbetet utgör en komplettering till förf:s bok »Om gravrätt», vilken anmäldes av WEDBERG i SvJT 1942 s. 133 ff. Den innehåller, som titeln anger, en sammanställning av praxis på gravrättens område, särskilt ang. gravavtal, gravplatsinnehavares rättigheter och skyldigheter samt gravplatsrättens upphörande. I fråga om förf:s terminologi är att märka att förf. tagit ad notam WEDBERGS i nyssnämnda rec. framförda kritik och accepterat hans motförslag. Framställningen ger en god bakgrund för förf:s flera gånger framförda krav på en reformering av den svenska lagstiftningen om gravrätt (jfr också SvJT 1945 s. 195 ff). Det gäller ett rättsområde som vi ha föga beröring med i det dagliga livet men som vi alla förr eller senare på något sätt konfronteras med. Regleringen är i viktiga hänseenden bristfällig. Någon likriktning av de skiftande gravbruken i våra bygder är förvisso inte önskvärd. Men det skulle säkerligen inte skada om en större likhet — oberoende av förmögenhetsförhållandena — människorna emellan inför döden skapades och det upprörande kommersande med gravar, med eller utan däri nedsatta lik, som med myndigheternas begivande äger rum i Stockholm — men såvitt av förf:s redogörelse framgår, också endast där — förhindrades.

B. L.

 

GÖSTA FLORÉN. Hälsovårdsstadgan m. fl. författningar rörande allmän hälsovård, allmän djurvård, arbetarskydd m. m. 3 uppl. Sthm 1945. Landskommunernas blankett- & bokförlag. 694 s. Inb. kr. 8.00.

 

    Denna kommenterade, med åtskilliga hänvisningar till rättsfall och litteratur försedda upplaga av hälsovårdsstadgan m. fl. författningar, som sammanställts av sekreteraren i svenska landskommunernas förbund GÖSTA FLORÉN, är närmast avsedd för våra hälsovårdsnämnder. Författningsurvalet har bestämts med ledning härav. Det är mycket rikhaltigt, vilket visar, vilka omfattande uppgifter som åvila hälsovårdsnämnderna. Bl. a. ha medtagits vissa delar av vattenlagen samt några därtill anslutande författningar. I samband därmed har lämnats (s. 600—630) en av vattenrättssekreteraren Gunnar Fredrikson verkställd sammanställning av »Vattenlagens viktigare bestämmelser rörande myndighets prövning av frågor om vattentäkter och företag enl. 8 kap. vattenlagen».

B. L.

 

BENGT PETRI. Brandlagen och brandstadgan m. m. Med kommentarer och sakregister. Sthm 1945. Norstedt. 222 s. Inb. kr. 6.50.

 

    Den nya brandlagstiftning, som trätt i kraft vid senaste årsskiftet, är i många hänseenden av betydelse för såväl den statliga och kommunala förvaltningen som enskilda. En viktig nyhet är, att alla landskommuner numera äro skyldiga att hålla ett brandförsvar. Städer, köpingar och municipalsam-

 

LITTERATURNOTISER. 59hällen ha vidare erhållit ökade förpliktelser. Skogsbrandförsvaret har helt eller delvis samordnats med brandförsvaret i övrigt. Fastighetsägare äro i större utsträckning än förut skyldiga att vidtaga åtgärder till skydd mot brand.
    T. f. expeditionschefen BENGT PETRI, vilken såsom sekreterare i brandförsvarsutredningen och genom medverkan på alla senare stadier av förarbetena till den nya lagstiftningen förvärvat förtrogenhet med denna, har i Norstedts välkända gula serie utgivit brandlagen och brandstadgan samt ett flertal hithörande författningar m. m. jämte kommentar, i det väsentliga grundad på förarbetena. Editionen är utan tvivel ägnad att i hög grad underlätta arbetet för dem som ha att tillämpa den nya lagstiftningen.

I. S.