HÅKAN NIAL. Aktiebolagsrätt. Föreläsningar över 1944 års aktiebolagslag.
     Sthm 1946. Norstedt. 328 s. Kr. 15.00.

 

    Genom förevarande arbete — som innefattar professor Nials föreläsningar vid Stockholms högskola över den nya aktiebolagslagen — åsyftas enligt förordet att ställa en lärobok i aktiebolagsrätt till förfogande för den akademiska undervisningen. Även om arbetet sålunda icke utgör en mera ingående kommentar, ger det läsaren en orienterande och delvis ganska utförlig framställning av den nya aktiebolagslagstiftningen, vilken träder i kraft den 1 januari 1948.
    Arbetet inledes med en historisk översikt över aktiebolagets utveckling samt en redogörelse för aktiebolagets ställning i nutidens näringsliv. Efter ett angivande av aktiebolagsrättens huvudproblem kommer förf. in på de olika lagbestämmelserna. Nyheter av mera allmänt civilrättsligt intresse framhållas särskilt, såsom föreskrifterna om verkan av rättshandlingar som ingås för bolagets räkning före dess registrering och reglerna om godtrosförvärv av aktier. En förhållandevis ingående behandling ägnas åt frågan om principerna för värderingen av aktiebolags tillgångar samt de årliga redovisningshandlingarna (balansräkning, vinst- och förlusträkning samt förvaltningsberättelse).
    Under en avdelning om koncerner behandlas den nya lagens speciella regler för s. k. koncernbolag (moder- och dotterbolag). Förf. påpekar att intressegemenskap mellan aktiebolag och andra ekonomiska företag än aktiebolag (ekonomiska föreningar och handelsbolag) ej faller under dessa regler men att en analogisk tillämpning av desamma understundom synes påkallad. I samband härmed framhålles, hurusom de starka tendenserna till samorganisation inom näringslivet skapat flera andra viktiga problem än sådana som falla inom aktiebolagsrättens område (ex. spörsmålen angående karteller och truster).
    Arbetet, som upptager litteraturförteckning ävensom lagtexten till nya aktiebolagslagen, avslutas med en utförlig innehållsförteckning.

E. H.

 

1 I detta avseende1 synas utgivarna nu ha efterkommit det önskemål, som framförts av MUNKTELL i SvJT 1940 s. 781.