SVENSK

LITTERATURFÖRTECKNING 

1945.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

Groth, Sverker. Groths formulärbok. 3. uppl. Sthm. Saxon & Lindström. 229 s. Kr. 3.75.
Meurling, Per. Tack för sist, rättvisa! Sthm. Arbetarkultur. 171 s. Kr. 5.00.
Rätten att leva. En samling kritiska studier i svensk rättvisa. Red. av CARL BJÖRKMAN och HILDING EEK. Sthm. Wahlström & Widstrand. 327 s. Kr. 10.00.
Skrifter åt minnet av C. A. Reuterskiöld. Utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. Sthm. Fritze. 378 s. Kr. 50.00. (SvJT 1946 s. 426.)
Stillschweig, Kurt. Nationalsocialistisk rättsuppfattning. Sthm. Koop. förb. 42 s. Kr. 1.00. — Kulturell uppbyggnad. SDU:s serie. 3. (SvJT 1946 s. 131.)
Tidens formulärbok. Utarb. av J. I. DAHLSTRÖM. Sthm (1944). Tiden. 248 s. Kr. 3.25.
Westerståhl, Jörgen. Svensk fackföreningsrörelse. Organisationsproblem.Verksamhetsformer. Förhållande till staten. Akad. avh. (Sthms högsk.) Sthm. Tiden. 487 s. Kr. 8.50.

 

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Häradstingsprotokollen före 1614. Inventering och proveniensundersökning. Sthm. Nord. bokh. 70 s. Kr. 5.00. — Skrifter utg. av Rättsgenetiska institutet vid Stockholms högskola. 1.
— . Strödda bidrag till familjerättens historia. 2., omarb. och utökade uppl. Sthm. Norstedt. 100 s. Kr. 5.00. (SvJT 1946 s. 59.)

Bondeståndets riksdagsprotokoll. På riksgäldskontorets uppdrag utg. av STEN LANDAHL. 2. 1731—1734. Sthm. Nord. bokh. 796 s. Kr. 12.00.
Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början. På riksgäldskontorets uppdrag utg. av NILS STAF. 1. 1719—1720. (Sthm. Nord. bokh.) 574 s. Kr. 12.00.
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Utg. af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och Samfundet Sankt Erik. Ser. 2. Tänkeböcker. N. F. 6. Stockholms stads tänkeböcker 1578—1583. Utg. genom JOH. AX. ALMQUIST. Sthm. Utg. Riksarkivet. 642 s. Kr. 35.00.
Vadstena stads äldsta tänkeböcker (»domboken») 1577—1610. Utg. av GEORG J. V. ERICSSON. H. 1. (Eskilstuna. Utg.) 148 s., 1 bil. Kr. 5.50.

 

PRIVATRÄTT.

Arrendelagstiftningen av år 1 9 4 3. Kommentar utg. av S. SKARSTEDT, SEVE EKBERG ( &) EINAR ANDERBERG. Sthm. Norstedt. 484 s. Kr. 14.00. — Nya jordabalken.
Bennich. Lars. Bilansvarighetslagen. 2. uppl. Sthm. Försäkringsjuridiska föreningen. 52 s. Kr. 3.50. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation. 2.
Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 10. uppl., bearb. av ÅKE MALMSTRÖM. Lund. Gleerup 352 s. Kr. 10.50. (SvJT 1946 s. 131.)
Braunstein, Å. 1945 års lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Promemoria. På uppdrag av jordbruksministern utarb. Sthm. Norstedt. 26 s. Kr. 1.00. (SvJT 1946 s. 132.)
Förhandlingsrätten och dess tillämpning. MO:s utslag den 25 april 1945 i en förhandlingstvist mellan Statsverkens ingenjörsförbund och Kungl. Marinförvaltningen. Utdrag

 

1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

590 IVAR AGGE.ur Socialstyrelsens yttrande den 7 febr. 1945 angående förhandlingsrätt. Utg. av Statsverkens ingenjörsförbund ... Sthm. Statsverkens ingenjörsförbund. 40 s.
Förvärv och avstyckning av vattenområden. Svenska vattenkraftföreningens yttrande jämte däri åberopad promemoria av NILS BERGGREN rörande fastighetsbildningssakkunnigas betänkande och förslag i anfört avseende. Sthm. Fritze. 21 s. Kr. 1.75. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 372 (1944: 17).
Geijer, Lennart. 1945 års semesterlag med kommentarer. Sthm. Svenska industritjänstemannaförbundet. 98 s. Kr. 2.25.
Handbok för hyresnämnderna. Utg. av Statens hyresråd. Sthm. Norstedt. 279 s. Kr. 8.00. (SvJT 1946 s. 57.)
Hesselgren, Ove, & Samuelsson, Yngve. Den nya semesterlagen. Redogörelse för 1945 års semesterlagstiftning. Sthm. Norstedt. 149 s. Kr. 3.75. (SvJT 1946 s. 362.)
Lagen om djurskydd av den 19 maj 1944 jämte därtill hörande anmärkningar utg. av JOHN FALK. Sthm. Norstedt. 53 s. Kr. 2.00.
Lagen om rätt till jakt den 3 juni 1938 jämte tillhörande författningar. Textuppl. med förklarande anmärkningar och sakregister av P. VON SETH. 2., genomsedda uppl. utg. av G. A. BOUVENG. Sthm. Norstedt. 515 s. Kr. 7.50. (SvJT 1945 s. 534.)
Larsson, Tage. Reformen i brännvinslagstiftningen 1853—1854. Förhistorien. Akad. avh. (Göteborgs högsk.) Sthm. O. Eklund. 595 s. Kr. 12.00.
Levin, Benny. Lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens den 29 maj 1931 enligt ändrad lydelse genom lag den 22 maj 1942 jämte andra konkurrensstadganden, utländsk och internationell konkurrensrätt, med förklarande anmärkningar, alfabetiskt sakregister ... Med förord av ÅKE MALMSTRÖM. Lund. (1944). Gleerup. 144 s., 3 pl.-bl. Kr. 9.50. (SvJT 1945 s. 525.)
Ljungwaldh, Ruben. Fastighetsköp. Inteckning i fast egendom. Några vinkar och råd vid fastighetsförvärv med kortfattad framställning av inteckningsrätten. Sthm. Forum. 120 s. Kr. 5.00.
Malmæus, Bengt. Svensk rättspraxis i skadeståndsmål. Register över skadeståndsmål med korta referat. Sthm. Försäkringsjuridiska föreningen. 236 s. Kr. 17.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikation. 6. (SvJT 1946 s. 130.)
Sjöholm, Hjalmar. Säkerhetsbestämmelser för fartyg. Sthm. Nautiska förl. 744 s. Kr. 35.00.
Skeppstedt, Mauritz. Kraftledningar och lag om fast egendom. Sthm. Fritze. 29 s. Kr. 2.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 371 (1944: 16).
Stenbeck, E. Förmyndare och gode män enligt förmynderskapslagen. En handledning jämte formulär. 4. omarb. uppl. ombesörjd av G. WALIN. Sthm. Norstedt. 165 s. Kr. 4.00. (SvJT 1945 s. 376.)
Stockholms fastighetsägareförening 1870—1945. En minnesskrift. (Sammanställd av Journaltjänst AB i samråd med Stockholms fastighetsägareförening under red. av JOSEF ALMQVIST och bildred. av C.-G. COLLANDER.) Sthm. Stockholms fastighetsägareförening. 142 s. Ej i bokh.
Svenskt patenträttsligt register. Utg. av B. AVELLAN-HULTMAN. Aga, Lidingö. Cirka 1 200 registerkort jämte ledkort. Kr. 125.00. (SvJT 1945 s. 766.)
1944 års aktiebolagslag. Inledande översikt. Minneslista angående övergångsbestämmelserna för äldre aktiebolag. Lagtext. Sakregister. Sthm. Norstedt. 118 s. Kr. 3.75. — Nya lagar. (SvJT 1945 s. 376.)

 

STRAFFRÄTT.

Ekeberg, Birger, Strahl, Ivar, (&) Beckman, Nils. Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 371 s. Kr. 11.50. (SvJT 1946 s. 59.)
Kinberg, Olof. Straff eller straffrihet? Sthm. Nord. bokh. 19 s. Kr. 1.00.

 

PROCESSRÄTT.

Kinberg, Olof. Socialpsykologi och brottmålsprocess. Sthm (tr. i Helsingfors). Nord. bokh. 24 s. Kr. 1.50. — Ur: Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. 1945: H. 3—4.
Leche, Ernst, & Hagelberg, Viktor. Förhör i brottmål. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 144 s. Kr. 4.50.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1945. 591Lundberg, Alarik. Handledning för exekutorer och stämningsmän. (2. uppl.) Sthm. (Förf.) 246 s. Kr. 8.00.
Olivecrona, Karl. Utsökning. Föreläsningar. Lund. Gleerup. 246 s. Kr. 10.00. (SvJT 1946 s. 352.)
Thorsteinsson, Th. Från främmande domstolar. Med förord av A. HEMMING-SJÖBERG. Övers. av GUNNAR LINDSTEDT. Sthm. Natur och kultur. 208 s. Kr. 7.00. (SvJT 1945 s. 532.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

Beskattningaversättning. Vattenfallsstyrelsens och Vattenkraftföreningens skrivelse till statsrådet och chefen för handelsdepartementet. Sthm. Fritze. 36 s. Kr. 2.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 378 (1945: 9).
Brandlagen och brandstadgan m.m. Med kommentar och sakregister utg. av BENGT PETRI. Sthm. Norstedt. 223 s. Kr. 6.50. (SvJT 1946 s. 58.)
Bratt, Erland. Utdrag ur gällande föreskrifter angående automobiltrafik samt några synpunkter i fråga om alkohol och trafiksäkerhet jämte allmänna körregler och erinringar för förare av motorfordon i privat och yrkesmässig trafik. Sammanställda till ledning för körskolor och körkortsaspiranter. (Ny uppl.) Sthm. Seelig. 64 s. Kr. 1.35.
Croneborg, Otto. Svensk gravrättspraxis. Anteckningar, företrädesvis om rätt till gravplats. Sthm. Diakonistyrelsen. 148 s. Kr. 5.00. (SvJT 1946 s. 58.)
Eisen, Albert, & Löfmark, Ernst. Försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdom. Ersättning för skada under militär-, hemvärns- och civilförsvarstjänstgöring m. m. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 324 s. Kr. 6.75. (SvJT 1946 s. 59.)
Elmér, Åke. Svensk socialpolitik. 2. uppl. Lund. Gleerup. 312 s., 1 bil. Kr. 7.25.
Folkskolestadgan och andra författningar rörande folkundervisningen. Utg. av GUNNAR WETTERBERG. (Ny uppl.) Lund. Håkan Ohlsson. 768 s. Kr. 8.90.
Folkskolestadgan och fortsättningsskolestadgan med dithörande författningar jämte anvisningar, prejudikat och lönetabeller. Utg. av RAGNAR WALLIN ( &) HARALD HOLMQUIST. 11. uppl. Sthm. Magn. Bergvall. 472 s. Kr. 6.50.
Författningar rörande krigsavlöning, sjukvård, familjebidrag m. m. Sammanställda inom försvarsstabens personalvårdsavdelning. (FKSF.) 1945 års uppl. (Författningar utkomna till och med den 15 november 1944.) Sthm. Lantförsvarets kommandoexpedition. 287 s. Kr. 0.65. (SvJT 1945 s. 534.)
Gillners, Sven. Deklarations- och skatteproblem. D. 1. Malmö (1944). E. Letzén. 28 s. Kr. 1.10.
Hedin, Harry, Nilsson, Hj. R., & Carlson, Leon. Enslövs kommun 1695—1945. En kommunalhistorisk minnesskrift. Skavböke. Enslövs hembygdsfören. 320 s., 1 kartbl. Kr. 5.00.
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Under medverkan av ALF JOHANSSON. 6. uppl. Sthm. Sv. bokförl. (Norstedt). 168 s. Kr. 2.00.
Hur skatterna beräknas. Sthm. Skattebetalarnas förening. 16. s. Kr. 0.25. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 89 (1945: 2).
Hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919 jämte lagar och författningar rörande allmän hälsovård, epidemisjukvård, köttbesiktning, allmän djurvård, arbetarskydd samt vatten och avlopp med förklaringar utg. av GÖSTA FLOREN. 3., omarb. och utökade uppl. Sthm. Landskommunernas blankett- & bokförlag. 694 s. Kr. 8.00. (SvJT 1946 s. 58.)
I socialvårdens tjänst. Ett samlingsverk om svensk socialvård och dess företrädare. Under red. av OTTO WAGNSON. Sthm. Gothia. 210 s. Kr. 15.00.
Kjöllerström, Sven. Kyrkolagsproblemeti Sverige 1571—1682. Sthm (1944). Diakonistyrelsen. 383 s. Kr. 10.00. — Samlingar och studier till svenska kyrkans historia. Utg. av HILDING PLEIJEL. 11. (SvJT 1946 s. 128.)
af Klereker, Bertil. Varulagervärdering och kontraktsnedskrivning ur beskattningssynpunkt. Fem uppsatser. Sthm. Nord. bokh. 51 s. Kr. 3.00.
von Koch, Ragnar. Samhällets barnavård. Lagen den 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag) jämte andra författningar, som beröra barnavårdsnämndernas verksamhet, med inledning, förklaringar, hänvisningar och sakregister. 4. uppl. Sthm. Norstedt. 708 s. Kr. 16.00. (SvJT 1946 s. 282.)

592 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1945.Kommunal författningshandbok. 2. uppl. Utg. av HALVAR G. F. SUNDBERG och HELGE BERGLUND. Sthm. Norstedt. 1499 s. Kr. 36.00. (SvJT 1946 s. 132.)
Kuylenstierna, Jan. Polisen berättar. En bok om den svenska polisens verksamhet. Sthm. Geber. 192 s. Kr. 6.75.
Lagerroth, Fredrik. Nordens frihetsarv. En författningshistorisk översikt. Sthm. Natur och kultur. 195 s. Kr.6.00.
Lindberg, Knut. Gävle stads donationer. En redogörelse med kommentar. D. 1. Gävle. Gävle stads drätselkammare. 778 s. Kr. 15.00.
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. 1: H. 1.
2. uppl. Sthm. Nord. bokh. 160 s. Kr. 4.50.
Melander, C. G. Mantalsskrivningsplikt och skattskyldighet, särskilt utlänningars. Sthm. I. Hæggström. 173 s. Kr. 3.00.
Nilsson, S. J. Riktlinjer för en ny kommunindelning. Sammanfattning av kommunindelningskommitténs betänkande, på kommitténs updrag utarb. Sthm. Seelig. 46 s. Kr. 0.50.
Nordgren, Ali. Från bystämma till kommunalfullmäktige. Den kommunala självstyrelsens utveckling i Torp. Fränsta. Olssons bokh. 292 s. Kr. 5.00.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera och beräkna mina skatter? Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. Lindblad. 46 s. Kr. 0.90.
Petré, Torsten. Ministären Themptander. Akad. avh. (Upps.) Sthm & Upps. Almqvist & Wiksell. 321 s., 1 pl.-bl. Kr. 8.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 21.
Sandström, K. G. A. Om beskattning av inkomst av tjänst samt av tillfällig förvärvsverksamhet enligt svensk rätt. Sthm. Norstedt. 765 s. Kr. 35.00.
Sandström, K. G. A. Om förmögenhetsskatt samt beskattning av inkomst av kapital enligt svensk rätt. Sthm. Norstedt. 457 s. Kr. 27.00. (SvJT 1946 s. 130.)
Sköld, Per Edvin. Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning för kommunalmän, skolundervisning och självstudier. 6., rev. uppl. Sthm. Tiden. 204 s. Kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker.
Soop, Erik. Dyrortsfrågan. (Utg. av) Tjänstemännens centralorganisation
(TCO). Sthm. Tjänstemännens centralorganisation. 83 s. Kr. 1.50.
Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan m. m. Utg. av HILDING FORSSMAN. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 294 s. Kr. 9.00. (SvJT 1946 s. 59.)
Sveriges kommunallagar jämte andra den kommunala förvaltningen berörande lagar. Utg. av PER EDVIN SKÖLD och AL VANNER. (Med) Suppl. Sthm. Tiden. 235, suppl. 8 s. Kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker.
Sörndal, Olof. Våra landsting och deras uppgifter. Sthm. Bonnier. 76 s. Kr. 2.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 475.
Trafiklagstiftningen med sakregister och hänvisningar. 18.uppl. Kompletterad med bestämmelser, som utkommit intill augusti 1945. Malmö. E. Sardell. 111 s. Kr. 1.50.
Westerberg, Ole. Om adminsitrativ besvärsrätt. Akad. avh. (Sthms högsk.) Sthm. Nord. bokh. 224 s. Kr. 12.00. (SvJT 1946 s. 122.)
Widemar, Ingrid Gärde. Hatt och huva. Hur stat och kommun tillämpa behörighetslagens principer. Utredning utförd på uppdrag av Yrkeskvinnornas samarbetsförbund. Sthm. Bonnier. 297 s. Kr. 7.50.
Östlund, Sven, & Lindquist, Carl. Praktisk handbok i deklaration med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga. Sthm. Nordisk rotogravyr. 103 s. Kr. 3.60.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Castberg, Frede. Förenta nationerna. Sthm. Koop. förb. 63 s. Kr. 1.00. —Världspolitikens dagsfrågor. 1945: 6. (SvJT 1946 s. 56.)
Gihl, Torsten. Kvalifikationsproblemet inom den internationella privaträtten. Sthm. Fritze. 39 s. Kr. 1.50. — Skrifter utg. av Svenska bankföreningen. 77. (SvJT 1946 s. 49.)
Karlgren, Hjalmar. Kortfattad lärobok i internationell privaträtt. Lund. Gleerup. 145 s. Kr. 7.50.
Stolpe, Herman. Den nya säkerhetsorganisationen Förenta nationerna. Sthm. Informationsbyrån Mellanfolkligt samarbete för fred. 72 s. Kr. 0.75. — Skrifter utg. av Informationsbyrån Mellanfolkligt samarbete för fred. 34.