Förslag ang. ålderdomshem, arbetshem m. m. I sitt nyligen avgivna betänkande nr XIV (SOU 1946:52) framlägger socialvårdskommittén ett förslag till lag om ålderdomshem. Ett huvudsyfte med förslaget är att rensa dessa hem från sinnessjuka, sinnesslöa och andra kroniskt sjuka. För omhändertagande av yngre och medelålders personer, vilka ha arbetsförmåga men likväl sakna förmåga att försörja sig, föreslås särskilda försörjningshem. Medan ålderdomshemmen alltjämt skola ankomma på kommunerna, skola försörjningshemmen upprättas av landstingen. Störande personer bland ålderdomshemmens och försörjningshemmens klientel skola ej överföras till arbetshem utan till speciella försörjningshem inrättade av staten. Beträffande försumliga försörjare, vilka utgöra återstoden av arbetshemmens klientel, skisserar kommittén, utan att dock framlägga något definitivt förslag, en omläggning av samhällsingripandet, innebärande att försummelse av försörjningsplikt kriminaliseras. Därigenom skulle villkorlig dom i förening med föreskrift kunna användas mot försumliga försörjare och specialanstalter för dem bliva överflödiga.

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha nedannämnda dagar 1946 behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    22 maj: nr 151 med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten (just.dep., utl. 35), bifallen;
    15 juni: nr 28 med förslag till lag om handläggning av domstolsärenden m. m. (just.dep., utl. 37), bifallen med vissa ändringar;
    nr 29 med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. (just.dep., utl.. 38), bifallen;
    nr 33 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 om expropriation m. m. (just.dep., utl. 39), bifallen;
    nr 39 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 3 och 4 §§ förordningen d. 20 nov. 1845 i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva m. m. (just.dep., utl. 40), bifallen;
    nr 133 med förslag till lag om ändring i vattenlagen (just.dep., utl. 41), bifallen med vissa ändringar;

 

602 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    nr 134 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet (just.dep., utl. 42), bifallen med vissa ändringar;
    nr 135 med förslag till lag om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring m. m. (just.dep., utl. 43), bifallen med vissa ändringar;
    nr 263 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. vittne vid vissa rättshandlingar (just.dep., utl. 44), bifallen;
    nr 270 med förslag till lag om ändring i utlänningslagen d. 15 juni 1945 m. m. (just.dep., utl. 45), bifallen;
    26 juni: nr 261 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse på landet m. m. (fin.dep., utl. 46), bifallen med viss ändring;
    nr 276 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 29 juni 1945 om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom m. m. (just.dep., utl. 47), bifallen;
    nr 289 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1942 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m. (just.dep., utl. 48), bifallen;
    nr 262 med förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken (just.dep.,utl. 36, mem. 52), bifallen med viss ändring;
    28 juni: nr 285 med förslag till lag om användande av statspolispersonal för vissa särskilda uppgifter (soc.dep., utl. 49), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    d. 15 maj: nr 203 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 23 § 1 och 2 mom. vägtrafikstadgan d. 23 okt. 1936 (komm.dep., utl. 27); vid avgivande av yttrande över förslaget stannade kamrarna vid olika beslut;
    22 maj: nr 148 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 om viss begränsning av legitimation som tandläkare (soc.dep.,utl. 28), bifallen;
    15 juni: nr 186 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag) (soc.dep., utl. 29), bifallen med viss ändring;
    nr 259 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt (soc.dep., utl. 33), bifallen;
    nr 260 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 om tillståndstvång för byggnadsarbete (folkh.dep., utl. 34), bifallen;
    26 juni: nr 288 med förslag till förordning ang. fortsatt giltighet av förordningen d. 15 dec. 1944 om kristillägg å daghjälp från erkända arbetslöshetskassor (soc.dep., utl. 31), bifallen;
    nr 291 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 21 § 2 och 3 mom. förordningen d. 15 juni 1934 om erkända arbetslöshetskassor (soc.dep.,utl. 32), bifallen;
    nr 223 med förslag till lag ang. förlängd giltighet av gällande indelning i ortsgrupper jämlikt lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering (soc.dep.,utl. 42), bifallen;
    27 juni: nr 221 med förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1945 om semester m. m. (soc.dep., utl. 37), bifallen;
    nr 264 med förslag till lag om övervakning av konkurrensbegränsning inom näringslivet m. m. (hand.dep., utl. 38), bifallen.

 

    Riksdagen har vidare i skrivelse till K. M:t anhållit
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    att K. M:t måtte föranstalta om översyn av de i lagar och författningar förekommande räntebestämmelserna (utl. 16);
    om skyndsam utredning ang. möjligheterna för att en i landsfiskalsdistrikt ingående mindre stad eller en köping, som enligt särskild bestämmelse är skyldig att bekosta sitt polisväsen, skall kunna tillsammans med en eller flera socknar inom samma landsfiskalsdistrikt bilda ett polisdistrikt (utl. 32);
    om skyndsam utredning ang. revision av bestämmelserna i 6 kap. 4 § strafflagen med beaktande av vad utskottet i sitt utlåtande anfört (utl. 33);

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 603    om översyn av gällande bestämmelser om försäljning av kyrklig jord under beaktande av vad utskottet i sitt utlåtande anfört (utl. 50);
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    att K. M:t ville låta föranstalta om skyndsam utredning beträffande frågan i vad mån provisoriska bestämmelser erfordras för att förhindra olämplig avstyckning i städer och vissa samhällen (utl. 10);
    att K. M:t ville föranstalta om skyndsam utredning om och förslag till förstärkning med statsmedel av de enligt lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer utgående engångsbelopp och livräntor, vilka hänföra sig till olycksfall, som inträffat under tiden fr. o. m. d. 3 sept. 1939 kl. 11 fm. t. o. m. d. 16 dec. 1939;
    att K. M:t ville antingen överlämna motionen II: 135 ang. viss ändring av 1 § lagen om behandling av alkoholister till 1944 års nykterhetskommitté för att motionen måtte tagas under övervägande vid fullgörandet av kommitténs uppdrag eller ock föranstalta om att i samband med den av 1944 års riksdag begärda utredningen rörande alkoholistvårdsproblemen jämväl utredes frågan, om och i vilken utsträckning ingripande från samhällets sida gentemot alkoholmissbrukare bör kunna ske i de fall, då missbruket medfört fara för dennes egen hälsa (utl. 40).

I. S.