Svensk författningssamling 1946.
    174. Lag 3 maj 1946 om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk.
    179. Krigsmaterielverkets cirk. 29 april 1946 ang. upphandling av kontorsinventarier för statsverkets behov m. m.
    195. KK 17 maj 1946 ang. resestipendier åt domare och domaraspiranter.
    210. Lag 17 maj 1946 ang. ändring i lagen d. 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap.
    211. Lag 17 maj 1946 om ändrad lydelse av 14 kap. 26 § strafflagen.
    217. KK 24 maj 1946 ang. resestipendier åt åklagare.
    258. Lag 31 maj 1946 om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten.
    278. K Cirk. 7 juni 1946 till statsmyndigheterna ang. sparsamhet med papper och kuvert.
    298. KK 21 juni 1946 ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.
    299. KK 21 juni 1946 ang. införskaffande i vissa fall av protokoll i brottmål.
    300. KK 21 juni 1946 ang. straffdoms befordran till verkställighet.
    301. KK 21 juni 1946 ang. ändring i militära bestraffningsförordningen d. 17 dec. 1915 (nr 524).
    302. KK 21 juni 1946 ang. transport av den som dömts till tvångsuppfostran.
    303. KK 21 juni 1946 med vissa bestämmelser ang. häktad.
    304. KK 21 juni 1946 rör. tillämpningen av lagen d. 18 sept. 1943 (nr 691) om villkorlig frigivning.
    305. KK 21 juni 1946 om ändrad lydelse av § 1 mom. 1 förordn. d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    313. Lag 14 juni 1946 om hypoteksaktiebolag.
    315. Lag 21 juni 1946 rör. ny indelning av riket i borgerliga kommuner.
    326. Lag 21 juni 1946 om rätt att i mål och ärenden som tillhöra stats- eller kommunalmyndighets handläggning insända handlingar med posten m. m.
    328. Lag 21 juni 1946 om ändring i lagen d. 22 juni 1944 (nr 393) om rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m.
    335. Lag 21 juni 1946 ang. ändring i lagen d. 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag).
    336. Lag 29 juni 1946 ang. ändring i lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester.

 

604 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    337. Lag 29 juni 1946 om förlängd semester för vissa arbetstagare med särskilt pressande eller hälsofarligt arbete.
    391. KK 14 juni 1946 ang. tillfälliga ändringar i fridlysningstiderna för vissa djurslag.
    392. KBr 14 juni 1946 ang. fastställande av älgavgifter för år 1946.
    394. KK 28 juni 1946 med vissa bestämmelser ang. kommittéer (kommittékungörelse) .
    428. KK 14 juni 1946 ang. överlämnande av arkivhandlingar till lands- och länsarkiven.
    448. Lag 29 juni 1946 om övervakning av konkurrensbegränsning inom näringslivet.
    469. Folkbokföringsförordning d. 28 juni 1946.
    484. KF 29 juni 1946 ang. ändring i förordn. d. 31 dec. 1945 (nr 903) om utdebitering av tingshusmedel.
    500. Lag 29 juni 1946 ang. ändrad lydelse av 20 § konkurslagen.
    501. KK 14 juni 1946 ang. inspektion av vissa offentliga arkiv.
    511. KK 29 juni 1946 om ändring i vissa delar av kung. d. 22 juni 1939 (nr 478) med tilläggsbestämmelser till civila avlöningsreglementet.
    521. KK 14 juni 1946 med vissa föreskrifter ang. indrivning och redovisning av böter i stad med magistrat.
    526. KK 29 juni 1946 om ändring i förordn. d. 12 juli 1878 (nr 24 s. 19) ang. stadsfogdes tillsättning och om villkoren för erhållande av sådan befattning.
    545. KK 28 juni 1946 ang. ändring i vissa delar av kung. d. 24 april 1936 (nr 155) om landsfogdeassistenter.
    569. KK 25 juli 1946 om beviljande i vissa fall av tjänstledighet för skördearbete.

B. L.