Tjänsteöverdomstolen i Finland. Till medlemmar av tjänsteöverdomstolen, som är högsta instans i mål om statstjänstemans avsättning i disciplinärväg, förordnades d. 18 maj 1946 för en tid av fem år presidenten i högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén, ordf., samt presidenten i högsta domstolen Oskar Möller, lantbrukaren Kalle Kämäräinen, minister Yrjö Kallinen och yngre led. av lagberedningen Helge Halme. Av dessa inträda Kallinen och Halme såsom nya ledamöter i stället för direktören Väinö Tanner och prof. Bruno A. Salmiala.

B. P-n.

 

    Litteratur.

ALF ROSS. Lærebog i Folkeret. Almindelig Del. Anden Udgave. Khvn 1946. Munksgaard. 400 s. Kr. 21.50.

 

    Prof. ALF Ross har utgivit en ny upplaga av sin lärobok i folkrätt. Första upplagan gjordes till föremål för en utförlig anmälan av kanslirådet doc. THORSTEN GIHL i SvJT 1943 s. 512. Framställningen har i den nya upplagan på vissa punkter omarbetats. Såsom ett uppslag för andra läroboksförfattare må nämnas, att det till bruk för studerande efer varje kapitel uppställes en rad frågor, vilka böra kunna besvaras efter studium av kapitlet. Meningen är, att läsaren skall kunna tentera sig själv.

I. S.

 

    Tidsskrift for rettsvitenskap har snabbt låtit förhoppningarna att tidskriften skulle återta sin centrala position inom nordisk rättsvetenskap (se SvJT 1946 s. 225) gå i uppfyllelse. Det avslutande dubbelhäftet (h. 3—4) för 1945 innehåller flera tungt vägande bidrag, de flesta fallande inom rättsfilosofins område. Häftet innehåller »Juridisk slutledning och terminologi» av prof. PER OLOF EKELÖF (S. 211—272), »En Retslære fra det 19. Aarhundrede» av prof. ALF ROSS (S. 273—292), en uppgörelse med Vinding Kruses »hjemmestrikkede Filosofi», »hans dilettantiske Overgreb paa Økonomiens og

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 621andre Fagomraader» som kommit till uttryck i dennes »Retslæren I—II», ännu skarpare än Borums och Iuuls kritik (jfr SvJT 1944 s. 375, 1945 s. 911 och 1946 s. 224) och utan den respekt för förf. som i dem kommer till synes, samt en anmälan av Knud Illum: Lov og Ret av prof. VINDING KRUSE (s. 305—315), som ger det recenserade arbetet det betyget att det »i betænkelig Grad er fyldt med Selvmodsigelser for ikke at sige Tankeforvirring» och som »den væsentligste Indsats hos de fleste Forfattere af den Hägerströmske Skole» anger vara att »med hyppig Anvendelse af Fremmedord — — — omskrive de af andre i gængse og naturlige Vendninger opstillede Sætninger til en indviklet og mørk Taagetale». Diskussion är åter fri! Häftet innehåller vidare »Tvistbehandling etter De forente nasjoners pakt» av E. HAMBRO (s. 293—304) samt ytterligare recensioner, bland vilka må nämnas en utförlig anmälan av Torben Lund: Billedkunsten i retlig Belysning av prof. ALF ROSS (S. 321—353, jfr SvJT 1945 s. 482).