Meritberäkning i hovrätten för Övre Norrland. Med anledning av de rekryteringssvårigheter som yppats i hovrätten för Övre Norrland har justitieministern, statsrådet H. Zetterberg, d. 18 april 1946 meddelat nämnda hovrätt att tjänstgöring i och under hovrätten i viss utsträckning skall erhålla ett högre meritvärde. Såsom ett provisorium i avbidan på slutligt ställningstagande till domarutredningens förslag (se s. 593) tänker sig justitieministern att aspiranter i norrländska hovrätten i regel skola få räkna sig till godo en extra månad för varje års tjänstgöring intill sammanlagt högst sex månader. Denna meritberäkning får sin väsentliga betydelse vid utnämning till assessor i Norrländska hovrätten samt vid förordnande till revisionssekreterare.

 

    Hovrätternas assessorer. Antalet assessorer i hovrätterna under budgetåret 1946/47 utgör enligt av K. M:t 7 juni 1946 fastställda personalförteckningar sammanlagt 36 (förra budgetåret 31), därav i Svea hovrätt 18 (+2), i Göta hovrätt 10 (+ 2), i hovrätten över Skåne och Blekinge 6 (+ 1) och i hovrätten för Övre Norrland 2. Därutöver må, liksom tidigare, i den mån så erfordras på grund av att hovrätternas befattningshavare tagas i anspråk för uppdrag utom hovrätterna förordnas högst 45 assessorer utöver de i personalförteckningarna angivna. Sammanlagt kunna sålunda högst 81 assessorer vara samtidigt förordnade (frånsett ev. över stat förda dylika befattningar, f. n. 2 i Svea hovrätt).
    1 juli 1946 voro 80 assessorsbefattningar besalta. Fr. o. m. nämnda dag finnas nämligen förordnade vid Svea hovrätt 45, vid Göta hovrätt 15, vid hovrätten över Skåne och Blekinge 18 och vid hovrätten för Övre Norrland 2 assessorer.

C. G. B.

 

    Tingsdomare och tingssekreterare budgetåret 1946/47. Gällande personalförteckning för häradsrätterna (fastställd av K. M:t 17 juni 1943 med ändring 2 juni 1944) upptager för rikets 115 domsagor bl. a. 4 ordinarie och 7 extra ordinarie tingsdomare samt 46 extra ordinarie tingssekreterare. De ordinarie tingsdomarbefattningarna äro alltsedan inrättandet 1 juli 1943 knutna till en var av Södra Roslags, Södertörns, Askims, Hisings och Sävedals samt Östra och Medelsta domsagor. Enligt K. M:ts brev 7 juni 1946 skall tills vidare under budgetåret 1946/47 e. o. tingsdomare vara anställd i en var av följande 7 domsagor, nämligen Sollentuna och Färentuna, Västbo samt Vättle, Ale och Kullings under Göta hovrätt ävensom Väster-

 

NOTISER. 631bottens västra och Torneå under hovrätten för Övre Norrland. Beslutet innebär den ändring i förhållande till tidigare placering av dessa tjänster, att den tingsdomarbefattning som funnits i Bräkne och Listers domsaga överflyttas till Torneå domsaga.
    Enligt nyssnämnda K. M:ts brev skola tingssekreterare under budgetåret 1946/47 finnas i, för helt år räknat, 18 domsagor under Svea hovrätt, 14 domsagor under Göta hovrätt, 8 domsagor under hovrätten över Skåne och Blekinge samt 5 domsagor under hovrätten för Övre Norrland. En tingssekreterartjänst hålles sålunda i reserv. Den är avsedd att utnyttjas allenast för det fall att genom större reglering av ett domsområde, såsom t. ex. vid landsrättsläggning av stad, inrättandet av en sekreterartjänst visar sig ofrånkomligt (se dep.-chefens uttalande i 1944 års statsverksproposition, II ht s. 52). Tingssekreterare skall sålunda vara anställd i Södra Roslags, Södertörns, Uppsala läns södra, Uppsala läns norra, Oppunda och Villåttinge. Livgedingets (förra halvåret 1947 i anledning av Strängnäs stadsinförlivning med domsagan), Västernärkes, Nora, Västmanlands västra, Falu, Hedemora, Nedansiljans, Ovansiljans, Gästriklands östra (t. v. allenast under senare halvåret 1946) Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands, Medelpads västra, Ångermanlands södra och Ångermanlands mellersta domsagor; i Bråbygdens och Finspångaläns, Tveta, Vista och Mo, Norra och Södra Vedbo, Njudungs, Östra Värends, Sunnerbo, Södra Möre, Hallands södra, Hallands mellersta, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens, Flundre, Väne och Bjärke, Vadsbo och Skövde domsagor; i Bräkne och Listers, Ingelstads och Järrestads, Västra Göinge, Oxie och Skytts, Torna och Bara, Frosta och Eslövs, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers samt Luggude domsagor; ävensom i Västerbottens norra, Piteå, Luleå, Kalix och Gällivare domsagor. I förhållande till budgetåret 1946/47 har den ändring vidtagits att tingssekreterartjänsterna i Jämtlands norra och Torneå domsagor indragits och placerats, den förra i Gällivare domsaga och den senare i Bräkne och Listers domsaga (i stället för den tidigare där anställde tingsdomaren, som flyttats till Torneå domsaga).

C. G. B.