Björn Hazelius avled d. 22 maj 1946. Har var född i Slaka, Östergötlands I., 1866, avlade mogenhetsex. i Norrköping 1885, blev fil. kand. i Uppsala 1889 och avlade där hovrättsex. 1897. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och som tjänsteman i Svea hovrätt blev han borgmästare i Vaxholm 1904. I många år var han auditör och vice krigsdomare vid därvarande militära förband. Han åtnjöt sedan en tid tjänstledighet från borgmästarämbetet.

 

    Jacob Linders avled d. 31 maj 1946. Han var född i Nevishög, MalmöhusI, .1868, avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1885 samt i Lund fil. kand. ex. 1888 och hovrättsex. 1890. Efter tingssittning började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han utnämndes till fiskal 1901 och till assessor 1902. Sistnämnda år blev han t. f. rev.sekr. och 1906 ord. Följande år började han sin långvariga verksamhet på den sociala lagstiftningens område, i det att han blev led. och sekr. i fattigvårds- och lösdriverilagstiftningskommittén, vars ordf. han var åren 1921—22. Vid sidan härav hade han åtskilliga andra uppdrag på fattigvårds-, barnavårds- och alkoholistlagstiftningens område. 1909 hade han blivit utnämnd till häradshövding i S. Åsbo och Bjäre domsaga, men hans lagstiftningsuppdrag hindrade honom en lång följd av år från att tillträda häradshövdingtjänsten. Domsagans innevånare blevo så småningom otåliga över att behöva vänta på sin ordinarie häradshövding. Det gick så långt att man arrangerade protestmöten för att få sin domare i tjänst. Först med ingången av 1923 kunde Linders tillträda, sedan fattigvårdslagstiftningsfrågan förts i hamn (1918 års fattigvårdslag) och 1921 års betänkande med förslag till lag om den offentliga barnavården avgivits m. m. Häradshövdingämbetet lämnade han 1938 efter uppnådd pensionsålder. I Ängelholm var Linders livligt verksam såväl kommunalt som inom åtskilliga sociala sammanslutningar och institutioner. Bland hans författarskap märkes främst hans kommentar till fattigvårdslagen, som 1943 utkom i sin 9:e upplaga.

B. L.

 

    Torsten Jungbeck avled d. 1 juni 1946. Född i Bruzaholm 1877, avlade han mogenhetsex. i Malmö 1896 och hovrättsex. i Lund 1903. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid rådhusrätten i Malmö vann han anställning vid rådhusrätten i Trelleborg, där han från 1922 var förste rådman. Inom Trelleborgs stad var han livligt verksam inom åtskilliga kulturella organisationer.

 

    Rudolf Paul Grante avled under en tågresa från Stockholm till Göteborg d. 16 juni 1946. Han var född i Lund 1899 samt blev där student 1917 och jur. kand. 1922. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han en tid bl. a. på åklagarbanan. 1937 blev han stadsombudsman i Västerås och utnämndes 1938 till kommunalborgmästare i Falkenberg. Han avlade 1945 jur. lic.-ex. och promoverades d. 31 maj 1946 till jur. dr vid Uppsala universitet efter att ha disputerat på en avhandling med titeln »Om den kommunala instruktions- och finansmakten».