PERSONALNOTISER. 635    Nytt justitieråd. Sedan justitierådet Nils vonSteyern d. 14 juni 1946 erhållit avsked från sitt justitierådsämbete med utgången av samma månad, har K. M:t s. d. till justitieråd fr. o. m. d. 1 juli 1946 utnämnt professorn i civilrätt vid universitetet i Lund Hjalmar Karlgren. Justitierådet Karlgren är född 1897, blev jur. kand. 1918, disputerade för juris doktorsgraden 1929 och har sedan 1936 innehaft en av civilrättsprofessurerna i Lund. Ang. hans personalia må i övrigt hänvisas till notisen SvJT 1936 s. 80. Karlgren har publicerat bl. a. »Studier över privaträttens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet» (1929), »Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svensk rätt» (1930), »Studier i allmän avtalsrätt» (1935), »Den allmänna skadeståndsläran» (SvJT 1938), »Avtalsrättsliga spörsmål» (1940) och »Skadeståndsläran» (1943).

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat 12 april 1946 f. d. justitierådet Rudolf Eklund och ledamoten i strafflagberedningen revisionssekreteraren Ivar Strahl att deltaga i överläggningar med representanter för övriga nordiska länder ang. lagstiftning om verkställighet av straffdomar och vad därmed äger samband;
    21 juni 1946 assessorn i Svea hovrätt Erik Hedfeldt att fr. o. m. 1 juli 1946 tills vidare under ledighet för lagbyråchefen i departementet Sven Romanus uppehålla dennes byråchefstjänst;
    23 aug. 1946 borgmästaren Joel Laurin, redaktören R. F. Edberg och förste kanslisekreteraren i departementet Ragnar Kihlgren att såsom sakkunniga deltaga i överläggningar med representanter för övriga nordiska länder angående lagstiftningsåtgärder på medborgarskapsrättens område och inom departementet biträda vid utarbetande av de förslag som därav föranledas ävensom utsett Laurin att vara de sakkunnigas ordf.
    Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndiganden, utsett
    29 juni 1946 revisionssekreteraren Gösta Schirén att inom departementet verkställa utredning för översyn av flottningslagstiftningen;
    8 juli 1946 hovrättsrådet Allan Nordenstam att jämte andra personer verkställa utredning av frågan om utformningen av en rationell markpolitik, såvitt angår jordens användning för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk (jfr s. 595). För att deltaga i överläggningar med utredningsmännen har samtidigt tillkallats vissa personer, bland dem advokaten Sigurd Ahlmark.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 juni 1946 till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt statssekreteraren i departementet, e. o. förstekanslisekreteraren i ecklesiastikdepartementet Nils Gustav Rosén samt t. f. kanslirådet i försvarsdepartementet, förste kanslisekreteraren där Gunnar Christianson. Roséns utnämning skall icke medföra rubbning i hans förordnande såsom statssekreterare.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 31 maj 1946 till kansliråd i departementet fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt föredraganden i regeringsrätten, förstekanslisekreteraren Anders Tottie.
    Statsrådet Mossberg har, med stöd av K. M:ts bemyndigande, 20 juni 1946 tillkallat bland andra biträdande statssekreteraren i socialdepartementet, hovrättsrådet Ingvar Lindell och statspolisintendenten Georg Thulin att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande revision avgällande föreskrifter om polisens allmänna tjänstefunktioner och sättet för deras fullgörande, främst i vad avser polisens förhållande till allmänheten.