PERSONALNOTISER. 637    Överstatförande av vissa befattningar vid nedre justitierevisionen och hovrätterna. K. M:t har 10 maj 1946, med stöd av riksdagens därtill lämnade bemyndigande, förordnat att följande befattningar vid nedre justitierevisionen och hovrätterna skola fr. o. m. 1 juli 1946 föras över stat, nämligen:
    vid nedre justitierevisionen de revisionssekreterarämbeten som innehavas av expeditionschefen i jordbruksdepartementet Gustaf Adolf Bouveng, statssekreteraren i justitiedepartementet Gösta Walin och byråchefen för lagärenden i sistnämnda departement Lars Gunnar Ohlsson;
    vid Svea hovrätt de hovrättsrådsämbeten, som innehavas av statssekreteraren i jordbruksdepartementet Bertil Fallenius, chefen för socialdepartementets rättsavdelning Sven Björkholm, statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Enar Eckerberg, chefen för finansdepartementets rättsavdelning Rolf Dahlgren och byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet Ingvar Lindell, ävensom de assessorstjänster, som innehavas av byråchefen i försvarsdepartementet Ragnar Lundberg samt byråcheferna för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus och Kurt Holmgren;
    vid Göta hovrätt det hovrättsrådsämbete som innehaves av expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg; och
    vid hovrätten över Skåne och Blekinge det hovrättsrådsämbete som innehaves av byråchefen i finansdepartementet Kurt Wulff.
    K. M:t har vidare
    14 juni 1946 förordnat att den assessorsbefattning i Svea hovrätt som innehaves av chefen för jordbruksdepartementets rättsavdelning Carl-Henrik Nordlander skall fr. o. m. 1 juli 1946 föras över stat;
    s. d., sedan ovannämnda assessorerna Lundberg och Romanus utnämnts till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1946, förordnat att deras hovrättsrådsämbeten skola fr. o. m. sistnämnda dag föras över stat.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    17 maj 1946 förklarat att den för protokollsekreteraren Sven Heyman 30 april 1926 utfärdade fullmakten skall fr. o. m. 1 juli 1946 gälla å befattning såsom förste protokollsekreterare i nedre justitierevisionen;
    28 juni 1946 förordnat e. o. tingsdomaren i Östbo och Västbo domsaga Gösta Bergström att fr. o. m. 1 juli 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    7 juni 1946 till ordförande å division vid Göta hovrätt för tiden 1 juli 1946—30 juni 1947 förordnat hovrättsråden Birger Aurell, Johannes Herrlin, Olof Löthner och Bertil Palmgren samt till vice ordförande å division för samma tid förordnat hovrättsråden Hans Ljungholm, Ove Lundin, Erik Ekstedt och Jean Olsson;
    14 juni 1946 till hovrättsråd fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt, i Svea hovrätt, assessorerna i hovrätten Ragnar Lundberg, Sven Romanus, Hugo Digman, Herved af Trolle och Olof Riben samt, i hovrätten över Skåne och Blekinge, assessorn i hovrätten Evert Persson, med förklaring till lika, beträffande Digman, af Trolle och Riben, att utnämningen icke föranleder rubbning i deras förordnanden att vara resp. chef för statens bränslekommissions juridiska byrå, sekreterare och ledamot av lagberedningen samt sakkunnig, tillika sekreterare i utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 juli 1946 förordnat, i Svea hovrätt, tingsdomaren i Sollentuna och Färentuna domsaga Arvid Ribbing, tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Tage Silfverschiöld samt adjungerade ledamöterna i hovrätten Stig Fellenius, Sven Nordell, Kjell Ericsson, Sten Lindquist, Sten Schreiber, Runo Lundin, Torkel Nordström och Carl-Erik Ameln, i Göta hovrätt, adjungerade ledamöterna i hovrätten Bertil Höijer, Curt Mellander och Eric Stangenberg samt, i hovrätten över

638 PERSONALNOTISER.Skåne och Blekinge, tingsdomaren i Bräkne och Listers domsaga Olof Hegrelius;
    14 resp. 28 juni 1946 bemyndigat hovrätten över Skåne och Blekinge och Göta hovrätt att för tiden 1 juli—31 dec. 1946, med hänsyn till den ökning i hovrättens arbetsbörda som förorsakas av en ökad användning i hovrätten av muntligt förhandlingssätt, förordna vardera en extra ledamot;
    21 juni 1946 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 juli 1946 utnämnt assessorerna i hovrätten Ingemar Lilja, Per-Otto Hainer och Åke Bonge;
    28 juni 1946 till assessorer fr. o. m. 1 juli 1946 förordnat, i Svea hovrätt, adjungerade ledamöterna i hovrätten Åke Martenius, Jerker Victor och Sigurd Dennemark samt, i Göta hovrätt, adjungerade ledamoten i hovrätten Lennart Wetterling;
    25 juli 1946 beviljat hovrättsrådet och divisionsordföranden i Svea hovrätt Hugo Wikander avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av november 1946;
    9 aug. 1946 förordnat e. fiskalen i hovrätten för Övre Norrland Walter Delje att tills vidare, under den tid sekreteraren i hovrätten Georg Olovsson är förordnad å annan befattning, uppehålla sekreterartjänsten vid hovrätten.