Häradsrätterna. K. M:t har
    17 maj 1946 medgivit domhavanden i Uppsala läns norra domsaga att upplägga ny förmynderskapsbok för domsagan enligt lösbladssystem;
    24 maj 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Västra V är en ds domsaga fr. o. m. 1 juli 1946;
    31 maj 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Tjusts domsaga fr. o. m. 1 juli 1946;
    14 juni 1946 till tingsdomare för tiden 1 juli 1946—30 juni 1949 i resp. Sollentuna och Färentuna domsaga samt Ångermanlands norra domsaga förordnat adjungerade ledamöterna i Svea bovrätt Karl Sidenbladh och Åke Sahlquist.
    s. d. beviljat tingsdomaren i Bräkne och Listers domsaga Olof Hegrelius entledigande från befattningen med utgången av juni 1946;
    21 juni 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Luggude domsaga fr. o. m. 1 juli 1946;
    12 juli 1946 — jämte det K. M:t i anledning av verkställd utredning härom funnit vidare åtgärd för omreglering av domsagorna i Uppsala län icke böra äga rum — förordnat att Uppsala läns norra domsaga skall hava tingsställe i Uppsala (f. n. Örbyhus) fr. o. m. dag som K. M:t, efter anmälan att tingshus med kansli blivit där färdigställt, vill framdeles bestämma;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Orusts o c h T j ö r n s domsaga fr. o. m. 1 aug. 1946;
    25 juli 1946 beviljat häradshövdingen i Västra Värends domsaga Gustaf Lindwall avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 18 dec. 1946;
    s. d. förordnat dels assessorn i Göta hovrätt Gunnar Lindskog att fr. o. m. 1 aug. 1946 t. o. m. 30 juni 1947 vara tingsdomare i Västerbottens västra domsaga, dels ock inskrivningsdomaren i Askims, Hisings och Sävedals domsaga Klas Nilsson att under nyssnämnda tid uppehålla befattningen såsom tingsdomare i Torneå domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 juni 1946 beviljat borgmästaren i Köping Erik Nordkvist avsked från borgmästarämbetet med utgången av juni 1946;
    28 juni 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden för staden Köping fr. o. m. 1 aug. 1946.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    7 juni 1946 medgivit att vid Österbygdens vattendomstol fortfarande må för tiden 15—30 juni 1946 vara anställd en biträdande vattenrättssekreterare;

PERSONALNOTISER. 639    s. d. medgivit att vid Norrbygdens vattendomstol må under budgetåret 1946/47 — förutom den sedan 1 juli 1945 vid domstolen anstållda e. vattenrättsdomaren — för en tid av högst fyra månader vara anställd jämväl en biträdande vattenrättsdomare;
    28 juni 1946 medgivit att vid en var av Österbygdens och Söderbygdens vattendomstolar må vara anställda biträdande vattenrättsdomare och biträdande vattenrättssekreterare under sex månader av budgetåret 1946/47;
    5 juli 1946 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Viklund och e. lantbruksingenjören Karl Simeon Roos att fortfarande under budgetåret 1946/47 vara Viklund e. vattenrättsdomare och Roos e. vattenrättsingenjör vid Norrbygdens vattendomstol.