Betänkande om kommissionärsväsendet. Landssekreteraren Olof Åkesson har till fullgörande av ett honom d. 11 juli 1941 lämnat uppdrag d. 20 juli 1945 avgivit ett betänkande med förslag ang. kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m. (SOU 1945:34). Utredningsmannen anmäler att frågan om en revision av gällande bestämmelser rörande kommissionärerna hos de statliga förvaltningsorganen inte lämpligen kan lösas som ett isolerat problem utan måste bedömas som ett led i ett något större sammanhang: frågan om sättet för ämbetsverkens upprätthållande över huvud taget av den skriftliga och muntliga kommunikationen med den allmänhet som anlitar verken. Han har framlagt, förutom förslag till kungörelse ang. kommissionärer hos statens förvaltningsmyndigheter, avsedd att ersätta nu gällande kungörelse i ämnet av d. 30 juni 1933, och till en del andra författningar, jämväl ett utkast till ett cirkulär till statens förvaltningsmyndigheter, däri förvaltningsmyndigheterna anbefalles att — där så ej redan nu sker — som tjänsteåliggande och utan särskild kostnad för allmänheten utföra en del hittills i avsevärd omfattning av kommissionär omhänderhavda göromål såsom översändande till sökande m. fl. av expeditioner, ingivna handlingar och medel, föranstaltande om enklare komplettering av handlingar, meddelande av underrättelser om innehållet i förelägganden samt tillhandagående med enklare råd och anvisningar. I cirkulärutkastet anmodas myndigheterna vidare bl. a. att, där så ej redan sker, i lämplig utsträckning, i regel kostnadsfritt, tillhandahålla allmänheten enkla blanketter till ansökningar och anmälningar i sådana slag av ärenden som förekomma i större antal.

B. L.

 

    Svensk författningssamling 1945.
    637. KK 27 sept. 1945 om upphävande av kung. d. 22 maj 1942 (nr 250) ang. beslag å samt reglering av handeln med tobaksvaror.
    648. KK 27 sept. 1945 om visst tillägg till kung. d. 17 juni 1943 (nr 405) med vissa bestämmelser ang. handeln med ransonerade varor, m. m.
    667. KK 12 okt. 1945 ang. skydd mot förfalskning eller missbruk för republiken Finlands frimärken och andra frankostämplar.
    669. KK 19 okt. 1945 ang. ändring i vissa delar av kung. d. 18 okt. 1935 (nr 541) om häradsrätternas tingsställen och tingsordningar.
    682. KK 26 okt. 1945 om upphävande av kung. d. 21 mars 1940 (nr 160) ang. reglering av handeln med kaffe och te, m. m.
    699. KK 2 nov. 1945 ang. statsverkets räkenskapsår samt avlämnande till riksräkenskapsverket av årsräkenskaper m. m.
    700. KK 15 nov. 1945 om upphävande av kung. d. 28 juni 1941 (nr 548) ang. beslag å samt reglering av handeln med vissa kryddor m. m.

B. L.

 

5—467004. Svensk Juristtidning 1946.