Ett lagförslag berörande tingshusfoyggnadsskyldigheten. Skyldigheten att bygga och underhålla tingshus och vad därmed sammanhänger åvilar f. n. tingslaget. I regel har varje tingslag ett tingshus. Undantag finnas dels såtillvida som i några fall två eller tre tingslag ha gemensamt tingshus dels ock i den riktningen att i några fall i tingslag finnas tingslokaler på två orter. Efter processreformens genomförande komma domsagorna att i regel bestå av ett enda tingslag, men eftersom mycket 1'å av de nuvarande tingsställena skola slopas kommer det att i åtskilliga tingslag finnas två tingshus. Hur skola de ekonomiska spörsmål som anknyta sig till en sådan sammanslagning av tingslag lösas? Dessa spörsmål gälla dels vem som skall vara

 

44 —467004. Svensk Juristtidning 1946.

 

690 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.ägare till tingshusen och till dem anknutna fonder samt vem som skall svara för de skulder de nuvarande tingshusbyggnadsenheterna ådragit sig, dels ock hur fördelningen av skyldigheten att för framtiden bestrida kostnaderna för tingshushållningen bör ordnas. Man kan tänka sig antingen att de förutvarande enheterna gå upp i en ny enhet, det sammanslagna tingslaget, som blir ägare till både byggnader och andra tillgångar samt får svara för de äldre enheternas skulder, eller att de förutvarande tingslagen bestå som ekonomiska enheter, fastän de upphört att ha betydelse för den judiciella indelningen, eller ock alt tingshusbyggnadsskyldigheten fördelas mellan olika delar av det förenade tingslaget med annan gränsdragning än de fornat ingslagsgränserna.
    I en under sistlidna sommar inom justitiedepartementets processreformbyrå utarbetad, för yttrande utremitterad promemoria upptagas de nu berörda spörsmålen till närmare behandling. I promemorian uttalas att det kan förväntas att de ekonomiska mellanhavanden som kunna behöva diskuteras i sammanhang med tingslagssammanslagningarna i största utsträckning komma att regleras genom överenskommelser mellan tingslagen. För de fall då uppgörelse inte kan åvägabringas föreslås att K. M:t skall äga meddela de föreskrifter som finnas vara påkallade av förhållandena i det särskilda fallet. K. M:t skall också, om tingshusbyggnadsskyldigheten på grund av särskilda omständigheter finnes ej böra åvila det förenade tingslaget, äga förordna om skyldighetens fördelning mellan olika delar av tingslaget efter vad som prövas skäligt.
    Stadganden härom ha upptagits i ett vid promemorian fogat utkast till lag med bestämmelser om tingshusbyggnadsskyldigheten i vissa fall. I detta ha också infogats vissa stadganden om fördelningen av kostnaderna för hållande av tremansting vilka nu återfinnas i 1918 års lag om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden. Denna lag skall upphöra att gälla i och med nya RB:s ikraftträdande.

B. L.