Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht. Band I. Zürich 1944. Polygraphischer Verlag AG. 314 s. Fr. 18.00.

 

    Schweiziska föreningen för internationell rätt bildades 1914 med uppgift att diskutera och klarlägga aktuella problem inom den internationella rätten. Föreliggande publikation är föreningens första årsbok. »Härmed skall även», heter det i förordet, »vårt lands röst komma till uttryck, ett land, som visserligen saknar makt att gestalta folkens gemenskap, men som på grund av sin historiska utveckling och sin ställning som principiellt neutral stat

 

72 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.synes på särskilt sätt kallat att taga ställning till den internationella rättens problem — i en anda av insikt och rättvisa.»
    Årsboken inledes på ett förnämligt sätt med ett arbete om Röda korsets folkrättsliga grundsatser, uppgifter och problem, författat av Internationella Röda kors-kommitténs president, professor MAX HUBER. Stort intresse förtjänar även en utredning om krigsockupation och privata rättigheter, skriven av professor GEORGES SAUSER-HALL, vilken tagit initiativet till årsboken.
    Därefter följer en s. k. dokumentarisk del, innefattande korta referat om aktuella företeelser och problem, lagstiftnings- och förvaltningsåtgärder, prejudikat och publikationer. Professor D. SCHINDLER redogör sålunda för folkrätt, professor G. SAUSER-HALL för internationell privaträtt, professor M. GUTZWILLER för internationell obligations- och handels- samt clearingrätt, professor HANS FRITZSCHE för internationell civilprocessrätt, docent HANS MARTI för internationell förvaltningsrätt samt advokat J. HENGGELER för internationell skatterätt.
    Årsboken avslutas med en sammanställning av dokument från Internationella Röda kors-kommittén samt upplysningar om de internationella byråerna med säte i Schweiz.
    Det skulle gå för långt alt här giva en mera detaljerad redogörelse för publikationens rika och mångsidiga innehåll, vilket innefattar mycket av intresse även för svenska jurister på området.
    Utgivarna förklara emellertid, att boken ännu icke helt motsvarar de syften, de eftersträvat, och uttala en förhoppning om att i framtida årsböcker kunna komplettera åtskilligt, bl. a. med avseende å valutarättsliga spörsmål.

Josef Fischler.