Finlands högsta domstol. Justitierådet Magnus Aleksander Hovila avled d. 20 juni 1946. På grund av uppnådd avgångsålder avgick justitierådet Knut Adolf Molin d. 26 aug. 1946 från sitt ämbete. Till innehavare av de tvenne sålunda ledigblivna justitierådsämbetena utnämndes d. 27 sept. 1946 äldre justitierådmannen Heikki Tauleri och hovrättsassessorn Juuso Vilho Numminen.
    Jtustitierådet Tauleri är född i Tammerfors 1886, avlade rättsexamen 1910 och erhöll vice häradshövdings titel 1912. Han tjänstgjorde därefter såsom advokat i Lahtis, där han innehade ett antal kommunala förtroendeuppdrag. Efter att en tid ha tjänstgjort vid Åbo hovrätt samt såsom notarie vid högsta domstolen, blev han 1927 yngre justitierådman vid rådstuvurätten i Helsingfors samt 1931 äldre justitierådman därstädes. Han förordnades år 1932 till viceordförande i fängelsedomstolen och är dess ordf. sedan 1945. Sedan 1939 har han varit äldre ledamot av lagberedningen.
    Justitierådet Numminen är född i Kuru 1896, avlade rättsexamen 1921 och blev vice häradshövding 1924. Han tjänstgjorde och avancerade därefter vid Vasa hovrätt, där han 1938 blev assessor. Han har i sin hemstad anlitats för olika kyrkliga och kommunala uppdrag och har varit Vasa hovrätts ombud vid ett antal allmänna kyrkomöten.

B. P-n.

 

    Ny riksadvokat i Norge. Riksadvokat Sven Arntzen som ble konstituert i riksadvokatembetet etter frigjøringen i mai 1945, har søkt avskjed fra 1. oktober 1946 og har gått tilbake til sin privatpraksis som høyesterettsadvokat i Oslo.
    Til ny riksadvokat er utnevnt rikspolitisjef Andreas Aulie. Riksadvokat Aulie er født 1897, tok juridisk embetseksamen i 1920, og ble i 1922 ut-

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 717nevnt til politifullmektig i Bergen. I 1928 ble han kriminalsjef i Bergen og i 1938 statsadvokat i Bergen og Hordaland. Etter at han i 1942 hadde måttet flykte fra Norge, ble han i 1943 av den norske regjering i London utnevnt til rikspolitisjef. Etter frigjøringen i mai 1945 kom han til Norge og har fungert som rikspolitisjef inntil han nu er utnevnt til riksadvokat.

O. F. H.