Domsagoregleringar. K. M:t har 20 sept. 1946 förordnat att Nyeds nuvarande tingslag skall fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer överflyttas från Älvdals och Nyeds domsaga till Mellansysslets domsaga. Förstnämnda domsaga skall därefter benämnas Älvdals domsaga och hava kansli i Hagfors municipalsamhälle samt tingsställen i municipalsamhället och, såsom för närvarande, i Likenäs. Regleringen kan icke träda i kraft förrän nytt tingshus med kansli uppförts i Hagfors. Efter ikraftträdandet indragas de nuvarande tingsställena i Molkom (Nyeds tingslag) och Råda (Älvdals nedre tingslag).
    K. M:t har vidare 11 okt. 1946 — under förklaring att åtgärd för delning av Västerbottens västra domsaga icke borde för närvarande vidtagas — ifråga om övriga domsagor inom Västerbottens län föreskrivit följande:
    1. Sedan tingshus byggts i Skellefteå för Västerbottens mellersta domsaga eller gemensamt för nämnda domsaga och Västerbottens norra domsaga eller ock för Västerbottens mellersta domsaga annorledes i Skellefteå anskaffats lämpliga tings- och kanslilokaler, skola från och med dag, som K. M:t vill framdeles bestämma, Malå, Norsjö och Bureå socknar överflyttas från Västerbottens norra domsaga till Västerbottens mellersta domsaga samt Bygdeå och Nysätra socknar överflyttas från Västerbottens mellersta domsaga till Umeå domsaga.
    2. Efter omregleringen skall Västerbottens norra domsaga hava kansli och tingsställe i Skellefteå; för Västerbottens mellersta domsaga skola finnas kansli och tingsställe i Skellefteå och tingsställe i Norsjö.
    3. Sedan tingshus byggts i Umeå för Västerbottens södra domsaga eller gemensamt för nämnda domsaga och Umeå domsaga eller ock för Västerbottens södra domsaga annorledes i Umeå anskaffats lämpliga tingslokaler, skola från och med dag, som K. M:t vill framdeles bestämma, Vännäs socken samt Vännäs köping överflyttas från Umeå domsaga till Västerbottens södra domsaga.
    K. M:t vill framdeles besluta, huruvida Hörnefors socken fortfarande skall tillhöra Västerbottens södra domsaga eller överflyttas till Umeå domsaga.
    4. Efter omregleringen skall Umeå domsaga hava kansli och tingsställe i Umeå; för Västerbottens södra domsaga skola finnas kansli och tingsställe i Umeå och tingsställe i Vindeln.

C. G. B.

 

    Tillämpningen av cirkuläret nr 712/1944. På inbjudan av presidenten Karl Schlyter hölls d. 21 sept. 1946 en konferens i Malmö mellan domare, åklagare och advokater från Skåne och Blekinge rörande rättegångsförfarandets anpassning efter nya RB:s principer. Konferensen, som hölls i Bor-

 

728 NOTISER.garskolans aula, hade samlat inte mindre än inemot 300 deltagare. Till konferensen hade hovrättsassessorn Bengt Lassen utarbetat sammanfattande anvisningar rörande cirkulärets tillämpning, särskilt berörande sådana punkter, på vilka tvekan om den rätta tolkningen av cirkuläret yppat sig och där meningarna om det rätta förfarandet gått isär. Dessa anvisningar utdelades i stencil till deltagarna och hade på förhand tillställts ett antal personer, bl. a. dem som av initiativtagaren vidtalats att delta i diskussionen. Denna uppdelades i ett tiotal avsnitt, samtliga inledda av ett kommenterande anförande av assessorn Lassen. Bland deltagarna i diskussionen märktes häradshövdingarna Gustaf Lindstedt, Erik Leijonhufvud och Eric Grundén, borgmästarna Joel Laurin och Thomas Munck af Rosenschöld, advokaten Einar Bjure-Dehlén, landsfogden Sven Sandwall och prof. Karl Olivecrona. Presidenten Schlyter var ordf. vid konferensen och höll ett inledningsanförande.

B. L.