Resestipendier till domare, domaraspiranter och åklagare. Sedan riksdagen med bifall till K. M:ts därom framställda förslag för budgetåret 1946/47 beviljat två reservationsanslag, vartdera å 10,000 kronor, till resestipendier åt domare och domaraspiranter resp. åt åklagare, har K. M:t d. 17 resp. 24 maj 1946 utfärdat kungörelser (nr 195 och 217) med bestämmelser i ämnet. Enligt kungörelserna skulle ansökan om erhållande av stipendium vara ingiven, vad angår domare och domaraspirant till justitiedepartementet före d. 1 juni 1946 och beträffande åklagare till justitiekanslersämbetet före d. 15 i samma månad (kommande år skola ansökningarna, vilka skola vara ställda till K. M:t, vara inkomna före d. 1 april det år ansökningen avser).
    Vid ansökningstidens utgång hade framställningar, huvudsakligen avseende processrättsliga studier i Danmark och Norge, inkommit från inalles 29 domare och domaraspiranter samt 57 åklagare. K. M:t har behandlat ansökningarna d. 28 juni 1946 såvitt angår domare och domaraspiranter och d. 26 juli s. å. i fråga om åklagarna. Samtliga sökande domare och domaraspiranter samt 33 åklagare fingo stipendium. Av stipendiaterna äro 1 revisionssekreterare, 7 hovrättsdomare, 7 lantdomare, 8 stadsdomare, 5 domaraspiranter, 10 landsfogdar och t. f. landsfogdar, 1 landsfogdeassistent, 18 landsfiskaler och 4 stadsfiskaler.

 

    Juris doktorspromotion hölls i Uppsala och Lund d. 31 maj 1946. Till juris doktorer efter avlagda prov promoverades i Uppsala jur. lic. Rudolf-Paul Grante och i Lund jur. lic. Per Nilsson-Stjernquist.
    Nilsson-Stjernquist disputerade d. 16 mars s. å. på en avhandling med titeln Om handräckningsutslag. Å fakultetens vägnar opponerade docenten i processrätt vid Stockholms högskola Nils Dillén. Författarens egen opponent var jur. kand. Sten Gagnér. Nilsson-Stjernquist har förordnats att fr. o. m. d. 1 juli 1946 vara docent i processrätt vid Lunds universitet.
    Grante avled d. 16 juni 1946 (se SvJT 1946 s. 633).
    I Lund promoverades d. 31 maj 1946 till juris utriusque jubeldoktorer f. d. justitierådet förutvarande statsrådet Johannes Hellner och juris utriusque doktorn Bertil Wijk. Ingen av jubeldoktorerna hade haft tillfälle tillstädes

NOTISER. 729komma för mottagande av insignierna. Hellner och Wijk hade vid promotionen för 50 år sedan tre promotionskamrater nämligen C. G. Björling, Oscar Hedenskog och Per von Seth, alla nu avlidna.