Arbete åt landsflyktiga jurister. Under åren 1939—1945 har på initiativ av SvJT arbete beretts åt ett antal tyskspråkiga jurister, vilka på grund av politiska förhållanden tvingats att taga sin tillflykt till Sverige. Arbetet har bestått i att till tyska språket översätta vissa lagar m. m. Som resultat av verksamheten föreligga sålunda i tysk språkdräkt bl. a. hela strafflagen och vissa författningar, som ansluta sig därtill, samt nya RB. De jurister, vilka beretts sysselsättning, ha erhållit ersättning för sitt arbete. Medel till verksamheten ha insamlats av SvJT närstående personer. Tillhopa ha kr. 11,465:— influtit. Verksamheten har upphört i och med utgången av år 1945. Räkenskaperna ha reviderats av presidenten Birger Ekeberg och advokaten Yngve Schartau.

G. S-e.

 

    Insamling för österrikiska jurister. SvJT har med början på försommaren 1946 anordnat en insamling bland svenska jurister till lindrande av livsmedelsnöden bland österrikiska kolleger.

 

    Till mitten av oktober har influtit tillhopa 3,190 kr. Bidragsgivare äro: Östersunds juristklubb 100 kr., landsfogden M. Stiernström 10 kr., Carl Waller, advokatbyrå, Västerås, 10 kr., advokat Sten Palmgren 100 kr., hovrättsrådet Tage Boye 50 kr., stadsombudsman Sture Aspegrén 10 kr., advokatfirman Per Yngström & Tore Flodin 25 kr., magistraten i Östersund 80 kr., hovrättsrådet B. Unger 50 kr., hovrättsfamiljer i Umeå 200 kr., justitiekanslern Olof Alsén 50 kr., Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt 50 kr., Dalarnas juristförening 100 kr., juristfamiljer i Skellefteå 150 kr., tjänstemän vid Göteborgs magistrat och rådhusrätt 230 kr., juristfamiljer i Umeå 200kr., tjänstemän vid Stockholms rådhusrätt 675 kr., Örebro läns juristförening 100 kr., Malmö—Lunds juristförening 500 kr. och Göteborgs juristklubb 500 kr.
    För de influtna medlen ha till förfogande för österrikiske justitieministern ställts 41 livsmedelspaket å 50 kr. att utdelas bland österrikiska jurister enligt ministerns prövning. Dessutom ha 30 livsmedelspaket å 20 kr. genom Österrikiska föreningen i Stockholm sänts direkt till österrikiska jurister, vilka enligt uppgifter som justitieministern förmedlat äro i behov av hjälp. För återstående beloppet, 550 kr., komma gåvopaket att sändas med nästa lägenhet.
    Österrikiske justitieministern har bett red. till bidragsgivarna framföra ett varmt tack från gåvomottagarna.
    Insamlingen fortsätter. Bidrag insättas på Norstedt & Söners postgirokonto, 93, med angivande att det insatta beloppet är avsett för Svensk Juristtidnings insamling för österrikiska jurister. Redaktionen står även tilltjänst med upplysningar om personer och adresser för dem som önska sända gåvopaket direkt till någon österrikisk jurist. Enligt upplysningar är livsmedelssituationen alltjämt mycket svår i Österrike.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har förordnat
    6 sept. 1946 hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Allan Nordenstam att t. v. biträda i departementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas:

 

730 PERSONALNOTISER.    27 sept. 1946 legationsrådet J. A. Setterwall att såsom svenskt ombud deltaga i internationella flyktingkommitténs till okt. 1946 utsatta konferens i London rörande statslosa personers identitetshandlingar och vad därmed äger samband;
    4 okt. 1946 kommerserådet Siegfried Matz att t. v. biträda markutredningen, såvitt angår vissa inom utredningen aktuella frågor om ändringar i expropriationslagstiftningen.
    Departementschefen har vidare
    31 aug. 1946 tillkallat assessorn i Svea hovrätt Sigurd Dennemark att tjänstgöra såsom sekreterare åt fastighetsbildningssakkunniga;
    9 sept. 1946 beviljat hovrättsfiskalen Arne Brunnberg entledigande från uppdrag att tjänstgöra såsom sekreterare i bedömningsnämnden;
    25 sept. 1946 förordnat t. f. andre kanslisekreteraren i departementet Sven Leffler att tjänstgöra såsom biträdande sekreterare i markutredningen.