Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 24 sept. 1946 beviljat professorn Ivar Agge entledigande från uppdrag att såsom sakkunnig deltaga i överläggningar med strafflagberedningen.

 

    Socialdepartementet. Statsrådet Mossberg har, med stöd av K. M:ts bemyndigande, 9 okt. 1946 tillkallat, bl. andra, landshövdingen Thorwald Bergquist, tillika ordf., och hovrättspresidenten Ivar Wieslander att inom departementet biträda med utredning rörande alkoholistvården.
    K. M:t har 11 okt. 1946 förordnat t. f. chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson att vara chef för nämnda rättsavdelning.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 20 sept. 1946 till regeringsråd fr. o. m. 1 okt. 1946 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Quensel, hovrättsrådet i samma hovrätt, chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet Sven Björkholm och expeditionschefen i finansdepartementet Erik Swartling.

 

    Lagrådet. I lagrådet tjänstgöra under perioden september 1946—augusti 1948 justitieråden Sven Lawski, Ragnar Gyllenswärd och Knut Nissen samt regeringsrådet C. W. U. Kuylenstierna.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 13 sept. 1946 beviljat justitiekanslern O. Alsén ledighet trettio dagar under tiden 16 sept.—15 nov. 1946 för handläggning av särskilda på justitiekanslersämbetet ankommande ärenden ävensom förordnat revisionssekreteraren Gösta Lind att under ledigheten med angivna inskränkning uppehålla justitiekanslersämbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 sept. 1946 beviljat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Bernhard Möller entledigande fr. o. m. 12 sept. 1946 från förordnande såsom revisionssekreterare;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Curt Carlon att fr. o. m. 9 sept. 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    13 sept. 1946 förordnat assessorn i Göta hovrätt Thorsten Berg att fr. o. m. 16 sept. 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    20 sept. 1946 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 okt. 1946 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Evert Persson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 sept. 1946 bemyndigat hovrätten för Övre Norrland att under fyra månader av innevarande budgetår förordna en extra ledamot;
    13 sept. 1946 bemyndigat Svea hovrätt att för tiden 16 sept. 1946—31 dec. 1946, med hänsyn till den ökning av hovrättens arbetsbörda som förorsakas av den vidgade användningen i hovrätten av muntligt förhandlingssätt, förordna två extra ledamöter;
    14 sept. 1946 till ordförande resp. vice ordförande å division i hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden 8 sept. 1946—30 juni 1947 förordnat hovrättsråden Gunnar Nilsson och Arnold Herrlin;

 

PERSONALNOTISER. 731    s. d. till hovrättsråd utnämnt, i Svea hovrätt, assessorerna i hovrätten Gösta Graffman och Kurt Holmgren, med förklaring tillika beträffande Holmgren att utnämningen icke föranleder rubbning i honom meddelat förordnande att vara byråchef för lagärenden i justitiedepartementet, samt, i hovrätten över Skåne och Blekinge, fr. o. m. 1 okt. 1946 revisionssekreteraren Elis Melander och assessorn i hovrätten frih. Hans Ramel;
    s. d. förordnat adjungerade ledamöterna i Svea hovrätt Gunnar von Sydow och Hans-Fredrik Ringdén att vara assessorer i hovrätten;
    20 sept. 1946 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 okt. 1946 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Anders Bruzelius.