Presidentskifte i Finlands Högsta domstol. Med åberopande av sjukdom inlämnade Högsta domstolens president Nils Hjalmar Neovius d. 1 dec. 1945 anhållan om avsked. Ansökan beviljades d. 5 dec. Till president utnämndes samtidigt justitierådet Oskar Möller.
    Den avgående presidenten föddes i Joensuu 1877, avlade rättsexamen 1901 och blev vice häradshövding 1903. På grund av motstånd mot den s. k. likställighetslagen blev han som notarie i dåvarande Viborgs hovrätt d. 23 nov. 1913 fängslad och inspärrad i Kresty-fängelset i Petersburg, därifrån han frigavs d. 24 maj 1914. Därefter verkade han några år såsom advokat i Viborg, intill dess han 1917 kunde återinträda i sin tidigare tjänst i hovrätten, där han s. å. avancerade först till fiskal och sedan till hovrättsråd. Då senatens justitiedepartement år 1918 ersattes av en fristående högsta domstol, utnämndes Neovius till justitieråd och ledamot av denna domstol. Dess president blev han 1940.
    Presidenten Möller är född i Kuopio 1880, blev student från Kuopio svenska samskola 1898, avlade rättsexamen 1904 och blev vice häradshövding 1907. Efter att ha tjänstgjort vid rådstuvurätten i Helsingfors blev han 1918 fiskal i Viborgs hovrätt och s. å. äldre förvaltningssekreterare vid den nyss inrättade Högsta förvaltningsdomstolen med förordnande att vara dess kanslichef. År 1923 utnämndes han till förvaltningsråd och år 1934 till justitieråd. Vid sidan av sin tjänst har han varit kommunalt verksam i Helsingfors. Ar 1931 deltog han i förhandlingarna i Stockholm angående avtal mellan Sverige och Finland om undvikande av dubbelbeskattning. Presidenten Möller är sedan 1928 medlem av centralstyrelsen för Juridiska föreningen i Finland och för närvarande föreningens vice ordförande.
    Det kan nämnas att presidenten Neovius såsom självskriven ordförande ledde krigsansvarighetsdomstolens förhandlingar under dess första sammanträden d. 15, 16 och 17 nov. 1945. Vid de fortsatta förhandlingarna d. 10 dec. övertogs ordförandeskapet av presidenten Möller.

B. P-n.

 

    Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. På grund av uppnådd avgångsålder avgick förvaltningsrådet Eemil Leander Airila d. 12 nov. 1945 från sitt ämbete. Till hans efterträdare har d.8 nov. 1945 utnämnts riksdagens justitieombudsman Esko Kalervo Hakkila.
    Förvaltningsrådet Hakkila är född i Lempäälä 1893, blev juris utriusque kandidat 1919 och erhöll vicehäradshövdings titel 1921. Han tjänstgjorde 1921—1933 såsom jurist vid sällskapet Pellervo, en ledande organisation inom kooperationen på lantbrukets område. Åren 1930—31 var han suppleant för riksdagens justitieombudsman. Sedan 1932 har han tjänstgjort såsom riksdagens justitieombudsman. Ur hans omfattande litterära produktion må nämnas en juridisk handledning för kooperativa företag (1927), en samling formulär för urkunder jämte förklaringar (flera upplagor), en samling av Högsta förvaltningsdomstolens utslag i skatteärenden (1930) samt en kommentar till Finlands grundlagar (1939). Han har varit dels huvudredaktör dels ensam utgivare av flera upplagor av ett juridiskt uppslagsverk.

B. P-n.