76 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Krigsansvarighetsdomstolen i Finland. Självskrivna medlemmar i den specialdomstol, som handlägger åtal mot de krigsansvariga äro presidenten i högsta domstolen Oskar Möller, ordförande, och presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Urho Jonas Castrén. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet har till medlem valt professorn i statsrätt jämte folkrätt Kaarlo Kustaa Kaira och till suppleant för denne professorn i ekonomisk rätt Kyösti Arvo Sipilü. Riksdagens elektorer ha till övriga medlemmar valt: från agrarförbundet v. häradshövdingen Lauri Riikonen, kommunalrådet Anshelm Alestalo och kommunalrådet Juho Erland Pilppula, från samlingspartiet v. häradshövdingen Otto Arno Tuurna, från svenska folkpartiet rektor Tor Therman, från framstegspartiet politieborgmästaren Heikki Albert Kannisto, från socialdemokratiska partiet föreläsaren Otto Toivonen, redaktören Kalle Hakala och jur. kand. Lauri Oskar af Heurlin samt från folkdemokraterna jur. kand. Eino Oskari Pekkala, timmermannen Aaro Uusitalo och redaktören Hertta Kuusinen.
    Den förberedande undersökningen för väckande av åtal mot de krigsansvariga har verkställts av en av regeringen tillsatt kommission, bestående av justitierådet Sulo Onni Petäys, ordf., jur. kand. Toivo Helge Halme samt v. häradshövdingarna Hanno Klaus Julius Kunnas och Eric Leonard Idestam.

B. P-n.

 

    Knut Ångelin, vicepresident i Östra Finlands hovrätt, avled d. 19 nov. 1945. Han var född i Uleåborg 1878, blev student från svenska klassiska lyceum i Uleåborg 1898, avlade rättsexamen 1904 och blev vice häradshövding 1907. Efter att ha innehaft olika befattningar vid rådstuvurätten i Viborg blev han 1921 assessor i dåvarande Viborgs hovrätt. Han blev 1927 häradshövding i Torneå domsaga, men övergick snart åter till hovrättsbanan och blev 1930 assessor samt 1933 hovrättsråd i Vasa hovrätt. Till vicepresident i Viborgs hovrätt utnämndes han 1938. Vicepresidenten Ångelin var rikt musikaliskt begåvad och hyste ett levande intresse för musiklivet. Bl. a. var han dirigent för Akademiska sångföreningen i Helsingfors 1903—07 samt för en blandad kör i Viborg 1915—16. Såsom musikkritiker har han medarbetat i tidningen Viborgs Nyheter.

B. P-n.

 

    Ang. tolkningen av bestämmelse i 52 § domsagostadgan. I skrivelse till chefen för justitiedepartementet 30 maj 1944 hade Sveriges yngre juristers förening — under åberopande av att enligt 52 § andra stycket domsagostadgan jämfört med 20 § samma stadga för erhållande av bevis om tingsutbildning finge tillgodoräknas bland annat väl vitsordad tjänstgöring under högst sex månader såsom biträde åt ledamot av Sveriges advokatsamfund — hemställt, att departementschefen måtte, eftersom det på auktoritativt håll yppat sig olika meningar rörande frågan, huruvida sagda tjänstgöring borde vara förlagd före eller efter domsagotjänstgöringen, vidtaga lämpliga åtgärder för att skapa klarhet i berörda hänseende.
    Efter det yttranden över framställningen avgivits av samtliga hovrätter, ävensom styrelsen för föreningen Sveriges häradshövdingar, har K. M:t 27 sept. 1945 i anledning av densamma förklarat, att vid prövning av fråga om utfärdande av bevis om tingsutbildning tjänstgöring såsom biträde åt landsfogde, förste stadsfiskalen i Stockholm eller ledamot av Sveriges advokatsamfund må tillgodoräknas även om den fullgjorts efter domstolstjänstgöringens slut, dock endast under förutsättning att den ej infallit så lång

 

NOTISER. 77tid efter domstolstjänstgöringen, att med hänsyn jämväl till övriga föreliggande omständigheter kontinuiteten i utbildningen bör anses bruten. K. M:ts beslut överensstämmer med den uppfattning i ämnet, varåt Svea hovrätt givit uttryck i sitt yttrande över framställningen.

C. G. B