Häradsrätternas tingsordningar. Genom kung. 19 okt. 1945 (nr 669) ha meddelats bestämmelser om ändring i tingsordningarna för vissa domsagor fr. o. m. år 1946.
    Ändringarna beröra endast två domsagor, Livgedingets och Västerbottens västra. För den förra domsagans vidkommande inskränker sig ändringen till inrättande av ytterligare ett tremansting i Rekarne tingslag under sommaruppehållet mellan tingen. Detta sammanträde, som tillkommit med anledning av att Torshälla stad från och med år 1946 tillhör tingslaget, skall hållas i sagda stad. I Västerbottens västra domsaga däremot äro förändringarna betydande. Här skall nämligen antalet allmänna tingssammanträden ökas, i Lycksele tingslag från 10 till 20 och i Vilhelmina tingslag från 5 till 10, sålunda en fördubbling i båda de nämnda tingslagen. I Lycksele tingslag inrättas därjämte ett nytt tingsställe i Storuman; och skola sammanträdena så fördelas mellan de båda tingsställena att vartannat hålles i Lycksele och vartannat i Storuman. Sammanträdesturen i Lycksele tingslag förblir den nuvarande eller »1:a måndagen», medan för Vilhelmina tingslag »4:e måndagen» kommer att gälla såsom sammanträdestur i stället för »3:e måndagen». Äsele tingslag beröres ej av ändringarna. Där komma sålunda alltjämt att förrättas 5 allmänna tingssammanträden å »2:a måndagen» o. s. v.
    Slutligen kan anmärkas att enligt kung. tingsstället i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga fr. o. m. 1 jan. 1946 skall (för undvikande av förväxling) benämnas Marieholm i stället för Åkarp.

C. G. B.

 

    Arvid Ernst Geber avled d. 8 sept. 1945. Han var född i Stockholm 1884, avlade mogenhetsex. där 1902 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1907. Efter tingstjänstgöring fick han anställning på advokatbyrå i Stockholm, där han från 1918 drev egen advokatrörelse. Sedan 1913 var han led. av advokatsamfundet.

 

    Eric Ericsson avled d. 11 okt. 1945. Född i Karlskoga 1905, blev han student i Örebro 1924 och jur. kand. i Stockholm 1931. Efter tingstjänstgöring började han advokatverksamhet i Västerås. Led. av advokatsamfundet var han sedan 1936.

 

    Gustaf Magnus Fagerberg avled d. 20 okt. 1945. Han var född i Jönköping 1862, avlade mogenhetsex. där 1880 och hovrättsex. i Lund 1884. Efter tingstjänstgöring blev han v. häradshövding 1888 och tjänsteman i Göta hovrätt, där han 1892 blev sekreterare. Som sådan kvarstod han till 1922, då han avgick med pension. Han var kommunalt verksam i Jönköping. Bl. a. var han i 20 år led. av stadsfullmäktige och en tid även landstingsman.