FOLKE SCHMIDT, LEIF GRÄNTZE och AXEL Roos. Arbetstid och semester för jordbrukets utearbetare. En rättssociologisk studie. Lund 1946. Gleerup. 105 s. Kr. 5.00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. VII.

 

    Författarna ha satt sig före att belysa tillämpningen av rättsnormerna för lantarbetarnas arbetstid och semester genom en fältundersökning av en mellansvensk slättbygd. Framställningen är grundad på samtal med arbetsgivarna och arbetarna på 75 gårdar i Västergötland sommaren 1945. Genom undersökningen ha värdefulla upplysningar erhållits om lantarbetarnas arbetsförhållanden. Av särskilt intresse är att se, i vad mån lantarbetstidslagen, semesterlagen och kollektivavtalen blivit efterlevda. Författarna påvisa, att överträdelser ej sällan förekommit, och analysera orsakerna därtill. Bl. a. har uppmärksamhet ägnats frågan, om lantarbetstidslagens bötessanktion är känd. Det har befunnits, att kunskapen om denna är mycket ofullständig. Att lagens bestämmelser ändock i det stora hela iakttagas tycks mest vara att tillskriva en allmän lojalitet mot statsmakternas föreskrifter samt de fackliga organisationernas inflytande. Vid undersökningen har icke framkommit något fall, där en arbetare påkallat rättslig sanktion för att hävda sin rätt beträffande arbetstid eller semester. Såsom påtryckningsmedel har däremot använts arbetsvägran eller hot att flytta, något som på grund av bristen på arbetskraft varit mycket verksamt.
    För dem som mena, att rättsreglerna äro faktiska regelbundenheter i mänskligt handlande, bör arbetet kunna tjäna som en tankeställare. Såvitt signaturen kan förstå, borde de, om de vilja vara konsekventa, i arbetet se ett mönster för huru en juridisk undersökning bör tillgå. Men det äro de väl knappast villiga att göra. Författarna beteckna sitt arbete som en rättssociologisk studie. Det är sociologiskt och icke juridiskt, ehuruväl det har

 

LITTERATURNOTISER. 779stort juridiskt intresse eftersom det behandlar frågan om rättsreglernas inflytande på människornas handlande. I vårt land äro ingående undersökningar av detta slag ovanliga. Författarna ha givit ett exempel som manar till efterföljd.

I. S.