OLOF KINBERG. Socialpsykologiska faktorers inflytande på brottmålsprocessen. Helsingfors 1945. 20 s. — Särtryck ur Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland.

 

    Prof. KINBERG har i denna skrift redogjort för huru de individer somväro verksamma i straffprocessen äro bestämda med hänsyn till sin socialpsykologiska attityd och vilken fara denna bestämning, i förening med de sociala stimuli som under straffprocessen påverka individerna, kan ha för att processen erhåller en materiellt oriktig utgång. Han behandlar under skilda rubriker den häktade, kriminalpolisen, vittnet, åklagaren, försvarsadvokaten, målsägaren, rättsläkaren och domaren. Kinberg visar här som alltid, då han fattar pennan, en utomordentlig förmåga att klart och tydligt framlägga sina teser, att på ett övertygande sätt bevisa deras riktighet samt att genom en intresseväckande exemplifikation hålla läsarens uppmärksamhet på helspänn. Den lilla skriften är varmt att rekommendera till läsning och begrundan särskilt för domare, åklagare och polismän trots att — eller snarare just därför att — Kinberg går hårt åt dessa kategorier och visar upp vilken socialpsykologiskt tvetydig ställning de inta i straffprocessen.

B. L.

 

K. G. A. SANDSTRÖM. Om beskattning av inkomst av tjänst samt av tillfällig förvärvsverksamhet enligt svensk rätt. Sthm 1945. Norstedt. 756 s. Inb. kr. 35.00.

    Skattedirektören Sandström har med förvånande snabbhet utgivit en rad merendels omfångsrika skatterättsliga arbeten (se SvJT 1946 s. 130 och 503). Det är i hög grad tacknämligt, att förf. velat utnyttja sina stora kunskaper och sin omfattande erfarenhet till att lämna vägledning i skatterättens svåra och viktiga frågor. Det nya arbetet innehåller en bred och dokumenterad framställning, som ger nära nog uttömmande besked på de flesta punkter.

I. S.

 

Bo WESTMAN. Äktenskapets juridik i populär framställning. Sthm 1946. Forum. 130 s. Kr. 5.00.

 

    Advokaten Westmans bok avser att ge en redogörelse för äktenskapsrätten till tjänst för den stora allmänheten. Enkelt och lättfattligt men ej alltför summariskt redogör förf., som visat sin talang för populär framställning även genom uppskattade radioföredrag, för bestämmelserna i giftermålsbalken samt därmed sammanhängande regler om förhållandet mellan föräldrar och barn och arvsrättsliga regler.

I. S.