78 DÖDSFALL.    Ernst August Löfgren avled d. 1 nov. 1945. Han var född i Västerås 1864, blev student i Uppsala 1883 och avlade hovrättsex. där 1889. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt blev han v. häradshövding 1893 och utnämndes 1904 till häradshövding i Norra Roslags domsaga, vilket ämbete han innehade till uppnådd pensionsålder 1934. I Norrtälje deltog han i det kommunala livet och var sedan 1907 led. av stadsfullmäktige, vilkas ordförande han med ett kort avbrott var från 1911 till 1932.

 

    Gustaf Vollrath Alexis Fitger avled d. 12 dec. 1945. Han var född i Göteborg 1882, blev student där 1900 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och hade egen advokatbyrå i Göteborg sedan 1907. Sedan 1908 var han led. av advokatsamfundet.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    2 nov. 1945 tillkallat t. f. byråchefen för lagärenden i departementet Sven Edling att såsom sakkunnig deltaga i utredningen ang. kodifiering av lagstiftningen o m arv m.m.;
    14 nov. 1945 tillkallat generaldirektören Erik Stridsberg, tillika ordf., samt justitiekanslern Olof Alsén och f. d. justitierådet Natanael Gärde att såsom sakkunniga inom departementet, i samarbete med dess processreformbyrå, verkställa utredning angående omorganisation av justitiekanslersämbetet i anledning av processreformen jämte därmed sammanhängande frågor;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Åke von Schultz att fr. o. m. 16 nov. 1945 tills vidare t. o. m 31 dec. 1945 under ledighet för byråchefen för lagärenden Lars Gunnar Ohlsson (jfr nedan) uppehålla dennes tjänst;
    5 dec. 1945 tillkallat bland andra generaldirektören Thorwald Bergquist, tillika ordf., och advokaten Arnold Sölvén att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning rörande frågan om säkerställande av byggnadsarbetares lönefordringar och därmed sammanhängande spörsmål;
    s. d. tillkallat bland andra generaldirektören Nils Löwbeer, tillika ordf., och hovrättsassessorn Gustav Adolf Widell att såsom sakkunniga inom departementet biträda med utredning rörande behovet av särskilda för fredstid avsedda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen;
    11 dec. 1945 tillkallat bland andra landsfogden Gustaf Persson för samråd inom departementet vid utredning ang. administrativa föreskrifter rörande förundersökningsförfarandet i brottmål enligt nya RB.

    K. M:t har 23 nov. 1945 förordnat t. f. revisionssekreteraren Curt Bergström att tills vidare biträda inom departementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har förordnat jur. och fil. kand. G. A. Sandberg, amanuens vid Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Iohnsoninstitutet), att under den tid ministern för utrikesärendena Östen Undén utövar statsrådsämbete vara sakkunnig i folkrätt inom utrikesdepartementet.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 9 nov. 1945 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Lars Gunnar Ohlsson att fr. o. m. 16 nov. 1945 tills vidare under den tid chefen för rättsavdelningen i socialdepartementet, hovrättsrådet Sven Björkholm åtnjuter ledighet för fullgörande av uppdrag såsom vice ordförande i statens hyresråd uppehålla befattningen såsom chef för nämnda avdelning.