Lagrådet har nedannämnda dagar 1946 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Oktober 4. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Edling.
    Oktober 10. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 sept. 1943 (nr 691) om villkorlig frigivning m. m. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Erik Hedfeldt.
    Förslag till lag om förlängning av tiden för vissa servitut. Föredragande: häradshövdingen Åke Braunstein.
    Oktober 16. Förslag till lag om tillägg till kyrkolagen, lag om ämbetsansvar för vigselförrättare i vissa fall och lag ang. ändring i lagen d. 13 nov. 1936 (nr 567) om domkapitel. Föredragande: hovrättsassessorn Sture Petrén.
    Förslag till lag ang. tillägg till kap. 3 kyrkolagen. Föredragande: byråchefen Alf Olsson.
    Förslag till lag om fullföljd av talan från domkapitel m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Sven Strömberg.
    Oktober 17. Förslag till lag ang. ersättning av allmänna medel till vittnen m. fl. Föredragande: hovrättsassessorn Strömberg.
    November 1. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 7 dec. 1934 (nr 573) om tillsättning av prästerliga tjänster. Föredragande: häradshövdingen Sven Nyström.
    November 2. Förslag till lag om kyrkomusiker och lag om kungörande i kyrka vid förfall för präst. Föredragande: kammarrådet Tom Wohlin.
    November 5. Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. bankaktiebolags inlåning. Föredragande: byråchefen Kurt Wulff.

B. L.