PERSON ALNOTI SER. 79    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 31 aug. 1945 förordnat t. f. assessorn vid Stockholms rådhusrätt Erik Herman Kling att i anledning av byråchefen för lagärenden i jordbruksdepartementet Olof Palmquist beviljad tjänstledighet fr. o. m. 1 sept. t. o. m. 31 okt. 1945 uppehålla befattningen som byråchef för lagärenden i jordbruksdepartementet.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har
    3 nov. 1945 tillkallat sju personer att verkställa utredning och avgiva förslag i frågan om en rationalisering och eventuell centralisering av försäkringsväsendet;
    16 nov. 1945 till förste kanslisekreterare utnämnt hovrättsfiskalen Bengt Petri, med förklaring tillika att utnämningen icke skall verka rubbning i Petris förordnande att tills vidare bestrida vissa göromål å statssekreterar och expeditionschefstjänsten i departementet.
    Chefen för handelsdepartementet har
    22 okt. 1945 förordnat t. f. assessorn vid rådhusrätten i Malmö Frank Öhman att såsom sakkunnig i departementet utreda frågan om reglerande föreskrifter beträffande fastighetsmäklaryrket och avgiva förslag i ämnet.
    14 nov. 1945 tillkallat, bland andra advokaten Alf Lindahl och t. f. kommerserådet, hovrättsrådet i Göta hovrätt Bernt Lindskog att verkställa utredning och avgiva förslag om ett särskilt statligt organ för tillvaratagande av statens gruvintressen m. m.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 19 okt. 1945 beviljat assessorn i Svea hovrätt Erik Leijonhufvud entledigande fr. o. m. 1 nov. 1945 från förordnande all uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet samt förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Göransson att tillsvidare uppehålla samma befattning.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 15 nov. 1945 förordnat sekreteraren å statens priskontrollnämnds juridiska byrå, jur. kand. Karl-Erik Uhlin att tillsvidare uppehålla registratorsbefattningen hos ämbetet.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    9 nov. 1945 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Allan Nordenstam att fr. o. in. 19 nov. 1945 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    30 nov. 1945 förordnat assesorn i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Rosenqvist alt fr. o. m. 4 resp. 3 december 1945 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    14 resp. 21 dec. 1945 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Alfred Bexelius och hovrättsrådet i Göta hovrätt John Frostmark.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 nov. 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt revisionssekreteraren Nils Graf ström;
    30 nov. 1945 medgivit att i hovrätten över Skåne och Blekinge må jämväl under förra halvåret 1946 i anledning av den ökade användningen av muntligt förhandlingssätt vara anställd en extra ledamot;
    s. d. beviljat assessorn i Svea hovrätt frih. Erik Leijonhufuud tjänstledighet fr. o. m. 1 dec. 1945 t. o. m. 31 dec. 1947 för tjänstgöring såsom rådgivare i justitieministeriet i Etiopien;
    21 dec. 1945 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt revisionssekreteraren Bertil Unger;
    31 dec. 1945 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1946 utnämnt assessorn i hovrätten Gunnar Eurenius:
    s. d. till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 april 1946 utnämnt revisionssekreteraren Håkan Moberg;
    s. d. till assessor i samma hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1946 förordnat tingsdomaren i Bräkne och Listers domsaga Tage Frigell.