Nordiskt kriminalistmöte 1947. Efter förhandlingar mellan de nordiska kriminalistföreningarna är det preliminärt bestämt att ett nordiskt kriminalistmöte skall hållas i Stockholm fredagen den 16 och lördagen den 17 maj 1947 i förening med utfärder till fångvårdsanstalter före och efter mötet. Förhandlingar skola äga rum över följande ämnen.
    Den 16 maj: 1. Öppen anstaltsvård inom straffverkställigheten. Inledare fångvårdsinspektören Arne Mannola, Helsingfors. Korreferenter: fængselsdirektør H. Tetens, København, expedisjonsjef Kyhn Gløersen, Oslo, och överdirektör H. Göransson, Stockholm.
    2. Kriminalvård i frihet. Inledare förste byråsekreteraren Torgny Lindberg, Stockholm. Korreferenter: fængselsinspektør Cai Jensen, København, fattigvårdsöverinspektör Paavo Mustala, Helsingfors, och statsraadet Aaslaug Aasland, Oslo.
    Den 17 maj: Kriminologisk forskning och utbildning. Inledare: professor Stephan Hurwitz, København, professor Brynolf Honkasalo, Helsingfors, professor Gabriel Langfeldt, Oslo, och professor Olof Kinberg, Stockholm. Förste talare: professor Thorsten Sellin, Philadelphia.
    Inledningar och korreferat skola ej framläggas muntligen vid mötet utan i förväg tryckas och tillställas mötesdeltagarna. Härefter förekomma på mötet allenast korta diskussionsinlägg, därvid inledningar och korreferat förutsättas vara lästa av samtliga mötesdeltagare. Ett undantag äger rum andra mötesdagen, då förhandlingarna inledas med ett föredrag av prof. Sellin.
    Deltagande i mötet står öppet endast för medlemmar av de nordiska kriminalistföreningarna.

 

    Adertonde nordiska juristmötet skall hållas i Köpenhamn i augusti 1948. Följande program har fastställts.
    Plenarämnen: 1. »Om regleringen av frihetsberövanden inom socialvården.» Inledare från Sverige. första diskussionsinlägg från Danmark.

800 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    2. »Bör skadestånd i utomobligatoriska rättsförhållanden kunna nedsättas med hänsyn till graden av den vållandes skuld och omständigheterna i övrigt?» Inledare från Danmark, första diskussionsinlägg från Finland.
    Sektionsämnen: I en sektion:
    1. »Om domsmotivering.» Inledare från Sverige, första diskussionsinlägg från Norge.
    2. »Om upptagande och upptecknande av vittnesbevis.» Inledare från Norge, första diskussionsinlägg från Sverige.
    I en annan sektion:
    1. »Om begränsning i giltigheten av skiljeavtal och föreningsstadgar som utesluta rättegång vid framtida tvister.» Inledare från Norge, första diskussionsinlägg från Finland.
    2. »Utomäktenskapliga barns rättsställning.» Inledare från Finland, första diskussionsinlägg från Danmark.
    Mötet är avsett att taga tre dagar i anspråk. Plenarämnena behandlas första och tredje mötesdagen, sektionsämnena andra mötesdagen