Juristen (1946 h. 29—39): Prof. BORUM recencerar s. 207—222 N. P. Madsen Mygdals avhandling »Ordre public og Territorialitet», landsretssagfører BEHRENDT-POULSEN S. 237—246 prof. Illums »Ejendomsforbehold» och prof. Ross s. 259—269 Theodor Geigers »Debat med Uppsala om Moral og Ret». S. 277—296 återges ett föredrag av riksadvokat SVEN ARNTZEN om »De økonomiske landssviksaker».

 

    Tidsskrift for rettsvitenskap. I översikten s. 718 har förelupit en mycket beklaglig felskrivning. Prof. VINDING KRUSES där omtalade »våldsamma ripost» riktar sig inte mot prof. Borum utan — som också torde framgå av fortsättningen — mot prof. Ross.

B. L.