Åklagarrekryteringen m. m. Vid innevarande års riksdag ha fattats vissa för åklagarrekryteringen viktiga beslut. På förslag av K. M:t har riksdagen nämligen ställt medel till förfogande för avlönande av sammanlagt 5 aspiranter och extra landsfogdeassistenter. Vidare har riksdagen, likaledes på förslag av K. M:t, beslutat dels förändra två landsfogdeassistentbefattningar till biträdande landsfogdetjänster i lönegraden Eo 27 dels inrätta 4 nya assistentbefattningar dels ock höja lönegradsplaceringen för de 7 assistentbefattningarna i riket från Eo 19 till Eo 22.
    Enligt den nya ordningen för åklagarrekryteringen skall det ankomma å justitiekanslersämbetet att antaga aspiranter å landsfogdeassistenttjänst.dan aspirant skall till en början undergå praktisk polisutbildning vid kriminalpolisen i Stockholm eller Göteborg under en tid av 4—6 månader och därefter under omkring 6 månader fullgöra provtjänstgöring hos landsfogde. Under det första året efter antagningen åtnjuter aspiranten arvode motsvarande begynnelselönen i Ex 15 å I-ort (Stockholm) 555 kr. 90 öre i månaden, inklusive alla tillägg. Efter provtjänstgöringen hos landsfogde antages aspirant, som visat sig lämplig för åklagarbanan, av justitiekanslersämbetet till extra landsfogdeassistent. Härigenom erhåller aspiranten ställning av extra tjänsteman med de löneförmåner som äro förbundna därmed. Lönegraden är bestämd till Ex 19, vilket innebär en lön i Stockholm å 668 kr. 60 öre i månaden. Extra landsfogdeassistent har att genomgå polischefskurs, omfattande ungefär 5 månader, under vilken tid han bibehåller sina löneförmåner. Den som med godkända vitsord fullgjort utbildningen och varit å banan under tre år kan vinna personlig anställning som e. o. landsfogdeassistent i Eo 19. Därigenom erhåller tjänstemannen rätt till såväl tjänstepension som familjepension. Den trygghet i anställningen och de relativt tillfredsställande löneförmåner som härigenom beretts aspiranter å åklagarbefattning å ett tämligen tidigt stadium är den för rekryteringen kanske betydelsefullaste nyheten. I Stockholm utgör månadslönen för assistent i Eo 19 lägst 755 kr. 5 öre och högst 939 kr. 25 öre; pensionsavdragen, 34 kr., ha därvid icke frånräknats.

 

812 NOTISER.    Landsfogdeassistenttjänster i Eo 22 finnas inrättade i Stockholms, Göteborgs och Bohus, Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Månadslönen i denna lönegrad är i Stockholm lägst 892 kr. 10 öre och högst 1,040 kr. 60 öre. Härifrån avgå pensionsavgifter 39 kr. 75 öre.
    Biträdande landsfogdetjänster — såsom nämnts i Eo 27 — finnas i Malmöhus och Västernorrlands län. I princip äro dessa befattningar likställda med landsfogdetjänsterna. Meningen är alltså icke, att de skola vara biträdestjänster utan praktiskt taget lika självständiga tjänster som landsfogdebefattningarna.

S. H-n.