NOTISER. 813    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 1 juni 1946 å Börsen i Göteborg. Sammanträdet bevistades av omkring 150 ledamöter. Till ledamöter i styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Thure Essén, Emil Heijne och Gunnar Lindh, Stockholm, Birger Kjellson, Sundsvall, och Ruben Nyman, Västerås, samt till ledamot av styrelsen för en tid av ett år advokaten Gunnar Bomgren, Göteborg. Till styrelsesuppleanter valdes advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Carl Borgström, Lund, Arne Hasselgren, Kleve Hultin och Wilhelm Pehrsson, Stockholm, samtliga för två år, samt advokaten Arthur Boström, Stockholm, för ett år.
    Förutom föreningsangelägenheterna förekom föredrag av hovrättsrådet Herved af Trolle över ämnet »Formen för fastighetsöverlåtelse i det blivande förslaget till jordabalk» samt av t. f. presidenten i kammarrätten Sune Norrman över ämnet »Processen i inkomsttaxeringsmål».

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 11 okt. 1946 sitt årsmöte i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gustaf Lindstedt. Därvid redogjorde häradshövdingen Åke Hartelius för innehållet i det av 1945 års statliga lönekommitté avgivna betänkandet såvitt detta rörde häradshövdingarna. Häradshövdingen Gösta Silje ström höll föredrag om 1943 års domarutrednings betänkande ang. vissa organisations- m. fl. frågor vid domstolarna i vad det angår häradsrätterna. Efter föredraget diskuterades den föreslagna organisationen och därav uppkommande spörsmål. Av förvaltningsberättelsen framgick, att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor, huvudsakligen avseeende föreslagna följdförfattningar till nya RB.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Lindstedt, ordf., Siljeström, v. ordf., Johan Wandén, kassaförvaltare, Gustaf Eriksson, Thorsten Gislander, sekr., H. F. Knagenhielm Karlsson och Karl-Fredrik Pfeiffer. Antalet ledamöter i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 122.

 

    Föreningen Sveriges stadsdomare sammanträdde till ordinarie årsmöte å Strand hotell i Stockholm d. 11 okt. 1946. Vid mötet hölls föredrag av hovrättsrådet Nils Beckman över ämnet »De nuvarande reaktionsformerna mot brottsligheten i Sverige», varjämte borgmästaren Joël Laurin lämnade ett referat av domarutredningens förslag, såvitt detta rörde stadsdomarna. Härefter följde diskussion.
    Till ledamöter i föreningens styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte valdes rådmännen Edward Ploman och Gustaf Bång, Stockholm, rådmannen Erik Ringenson, Uppsala, borgmästarna Edgar Rosander, Eskilstuna, Gösta Strandell, Örebro, Joël Laurin, Hälsingborg, Gösta Bäärnhielm, Göteborg, Nils Berlin, Gävle, och Ivan Wikström, Östersund, samt rådmännen Gustaf Bergqvist, Göteborg, Nils Ryding, Malmö, och Olof Engqvist, Gävle. Till styrelsesuppleanter för samma tid utsågos assessorerna Helge Forkman, Malmö, och Sven Lutteman, Norrköping, samt rådmannen Folke Höijer, Västerås.
    Vid styrelsesammanträde samma dag utsågos till ordf. borgmästaren Berlin, till v. ordf. borgmästaren Laurin samt till sekr. och kassaförvaltare rådmannen Engqvist. Föreningens medlemsantal utgör 242.