814 NOTISER.    Sveriges domareförbund avhöll ordinarie möte d. 12 okt. 1946 i Medborgarhuset i Stockholm under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg Vid mötet, som var talrikt besökt, behandlades följande ämnen, nämligen »Om motivering av dom» med inledningsföredrag av prof. Per Olof Ekelöf och »Några synpunkter på tillämpningen av villkorlig dom» med förste byråsekreteraren Torgny Lindberg som föredragshållare.
    Till ledamöter valdes presidenten Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Ragnar von Koch som suppleant, justitierådet Seve Ekberg med borgmästaren Gösta Bäärnhielm som suppleant samt revisionssekreteraren Sture Svensson, sekr. och kassaförvaltare, med assessorn Birger Brandt som suppleant. De till förbundet anslutna domarföreningarna ha till styrelseledamöter valt: föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Gunnar Bendz och Holger Elliot med hovrättsråden Hugo Wikander och Alfred Bexelius som suppleanter, föreningen Sveriges häradshövdingar häradshövdingarna Gustaf Lindstedt och Gösta Siljeström med häradshövdingarna Pehr Cederschiöld och Åke Hartelius som suppleanter, föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Berlin och rådmannen Edward Ploman med borgmästaren Gösta Strandell och rådmannen Gustaf Bång som suppleanter samt revisionssekreterarföreningen revisionssekreteraren Erik Hagbergh med t. f. revisionssekreteraren friherre Hans Ramel som suppleant.
    Förbundets medlemmar äro dels alla i de ovan nämnda föreningarna inskrivna medlemmar, f. n. uppgående till ett antal av omkring 550, dels ock ett trettiotal direkt till förbundet anslutna medlemmar.

 

    75-årsdagen av Tore Alméns födelse högtidlighölls vid ett sammanträde i föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning den 14 oktober 1946. Bland gästerna vid högtidsmiddagen märktes Alméns syster fröken Gunhild Almén. För minnet talade presidenten Ekeberg, fröken Almén och statsrådet Zetterberg.
    Föreningen kunde samtidigt fira sin 30-åriga tillvaro. Föreningens medlemmar under de 10 första åren finnas angivna i SvJT 1925 s. 491. Därefter hava i föreningen invalts, 1930: I. Strahl; 1931: N. Gärde, R. Gyllenswärd, T. Forssner, G. Eberstein, Å. Hassler, R. Bergendal; 1933: F. Malmar, Ö. Undén; 1936: E. Alexanderson, K. Holmgren, G. Silfverstolpe; 1940: E. Sandström; 1941: K. G. Westman †, C. G Hellquist, C. G. Bruno; 1943: A. Lindahl, Y. Schartau, E. Bendz; 1944: B. Lassen; 1945: N. Beckman, S. Petrén, K. Rodhe; 1946: I. Agge, J. E. Almquist, H. Backman, G. Bendz, N. Berlin, Th. Bergquist, G. Bomgren, G. Danielson, N. Dillén, Nils Edling, Sven Edling, S. Ekberg, P. E. Ekelöf, H. Elliot, H Guldberg, E. Hagbergh, E. Hedfeldt, Å. Holmbäck, Ph. Hult, Hj. Karlgren, R. af Klintberg, J. Laurin, F. Lejman, Hugo Lindberg, V. Lundstedt, Å. Malmström, H. Munktell, H. Nial, K. Olivecrona, P. Poss, S. Romanus, P. Santesson, F. Schmidt, S. Strömberg, C. Svennegård, H. af Trolle, G. Walin, I. Wieslander, H. Wikander, H. Wiklund, H. Zetterberg och Å. v. Zweigbergk.
    Av föreningens medlemmar från dess första decennium ha utom Almén följande avlidit: G. Appelberg, C. G. Björling, A. Cederborg, Ch. Dickson, H. Falk, G. Huselius, A. Köersner, F. A. Lind, C. Ljungholm, N. Stjernberg och B. Wedberg.