815    MO. Riksdagen har 30 okt. 1946 till militieombudsman efter presidenten Wieslander valt hans ställföreträdare hovrättsrådet Nils Regner och till ställföreträdare för Regner rådmannen Erik Wilhelmsson.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    18 okt. 1946 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i departementet, assessorn i Svea hovrätt Sven Edling att vara byråchef för lagärenden;
    8 nov. 1946 beviljat prof. Håkan Nial entledigande från förordnande att vara suppleant för ledamot i restitutionsnämnden.
    Chefen för justitiedepartementet har
    1 okt. 1946 beviljat regeringsrådet Gösta Quensel entledigande från uppdrag att vara sakkunnig och tillika sekreterare i utredningen rörande revision av fastighetsbildningsväsendet å landet m. m.;
    17 okt. 1946, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat landshövdingen Thorwald Bergquist, tillika ordf., att jämte andra personer såsom sakkunniga verkställa utredning av frågan om revision av riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor.
    21 okt. 1946 beviljat t. f. revisionssekreteraren William Gripmark entledigande från förordnande att vara sekreterare i strafflagberedningen ävensom tillkallat Gripmark att såsom sakkunnig, efter kallelse av beredningens ordf., deltaga i överläggningar med beredningen;
    s. d. förordnat rådmannen i Stockholm Erik Wilhelmsson att vara ledamot av processnämnden.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har till ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag efter f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld för entid av sex år fr. o. m. 1 dec. 1946 utsett f. d. justitierådet Emil Sandström.

 

    Kommunikationsdepartementet. Departementschefen har 8 nov. 1946, med stöd av K. M:ts bemyndigande, uppdragit åt, bland andra, revisionssekreteraren Alfred Bexelius att såsom sakkunnig i departementet biträda med utredning rörande det fortsatta bedrivandet av anläggnings- och bidragsverksamheten i fråga om vattenförsörjning och avlopp.

 

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 11 okt. 1946 förordnat kanslirådet i departementet Nils Lorichs att tillsvidare uppehålla statssekreterarbefattningen i departementet.

 

    Jordbruksdepartementet. Departementschefen har 27 sept. 1946, med stöd av K. M:ts bemyndigande, såsom utredningsman att verkställa utredning rörande lagstiftning ang. naturskyddet m. m. tillkallat bland andra, häradshövdingen Knut Elliot, tillika ordf. i utredningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    18 okt. 1946 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge William Gripmark att fr. o. m. 21 okt. 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    15 nov. 1946 förordnat assessorn i nämnda hovrätt Hans Andersson att fr. o. m. 1 dec. 1946 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    25 okt. 1946 till assessorer i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 nov. 1946 förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Sten Ohlsson och Jerker Utterström;
    1 nov. 1946 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Gunnar Ekedahl;
    s. d. förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Petrén att vara assessor i samma hovrätt;
    15 nov. 1946 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt fr. o. m. 1 dec. 1946 assessorn i hovrätten Nils Joachimsson och fr. o. m. 1 jan. 1947 revisionssekreteraren Carl Axel Durling.