816 PERSONALNOTISER.    Krigshovrätten. K. M:t har 8 nov. 1946 till militär ledamot i krigshovrätten under tre år fr. o. m. 3 dec. 1946 förordnat översten i III. militärområdets reserv Thord Richard Evers och till suppleant för dylik ledamot under tre år fr. o. m. 23 dec. 1946 översten i flygvapnets reserv Erik Georg Gärdin.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    25 okt. 1946 till häradshövding i Västra Värends domsaga fr. o. m. 1j an. 1947 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Arnold Herrlin;
    s. d. medgivit att i Södertörns domsaga tomträttsböckerna må uppläggas enligt lösbladssystem med låsanordning (jfr SvJT 1946 s. 731);
    1 nov. 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Aspelands och Handbörds domsaga fr. o. m. 1 jan. 1947.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 25 okt. resp. 1 nov. 1946 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i städerna Landskrona och Vänersborg.
    Magistraten i Halmstad har 21 maj 1946 till assessor vid rådhusrätten där utnämnt assessorn i Svea hovrätt Sten Schreiber.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 18 okt. 1946 medgivit att ytterligare en extra vattenrättssekreterare må vara anställd vid Norr bygdens vattendomstol under återstoden av budgetåret 1946/47.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 8 nov. 1946 förordnat
    till krigsdomare resp. v. krigsdomare i krigsrätten vid Skånska pansarregementet under tiden 1 jan.—30 sept. 1946 häradshövdingen i Södra Åsbo och Bjäre domsaga Gustaf Axel Eriksson och assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg Gillis Berencreutz;
    till v. krigsdomare i krigsrätterna vid Skaraborgs pansarregemente, Livregementets husarer, Göta trängkår, Karlsborgs luftvärnsregemente och Västgöta flygflottilj under år 1947 auditören Gunnar Wiberg.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har
    8 nov. 1946 beviljat riksdagens MO Nils Regner entledigande från förordnande att vara ledamot och ordf. i ungdomsfängelsenämnden;
    s. d. förordnat justitierådet Carl-Gustaf Hellquist att under fem år vara ledamot, tillika ordf. i nämnden, ävensom prof. Folke P:son Wetter och chefen för socialdepartementets rättsavdelning Lars Gunnar Ohlsson att under samma tid vara suppleanter för Hellquist i dennes egenskap av ledamot av nämnden.

 

    Skyddkonsulentorganisationen. K. M:t har 8 nov. 1946 till skyddskonsulenter förordnat:
    i första skyddskonsulentdistriktet kronohäktesföreståndaren jur. kand. Gösta Ringius; och
    i sjätte skyddskonsulentdistriktet skyddsassistenten i trettonde distriktet Oscar Ahlborg.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 25 okt. 1946 fastställt stadsfullmäktiges i Göteborg beslut den 19 sept. 1946 att i staden fr. o. m. 1 okt. 1946 inrätta en tredje ordinarie stadsfiskalstjänst.
    Justitiekanslersämbetet har antagit och förordnat
    t. f. polismästaren och stadsfiskalen i Karlskrona Carl-Wilhelm Sjögren att fr. o. m. 1 juli 1946 vara polismästare, tillika stadsfiskal i Karlskrona;
    e. stadsfiskalen i Stockholm Robert Clémentz att fr. o. m. 1 juli 1946 vara kriminalpolisintendent, tillika biträdande stadsfiskal i Norrköping;
    landsfogdeassistenten i Norrbottens län Nils Cederholm att fr. o. m. 1 okt. 1946 vara stadsfiskal i Umeå; samt
    t. f. stadsfiskalen i Köping Ola Olsson att fr. o. m. 1 okt. 1946 vara stadsfiskal i Köping.