130 B. L.Förslag till bestämmelser om protokoll, aktbildning och dagbok i mål m. m. Från justitiedepartementets processreformbyrå utremitterades i november 1946 tre promemorior med utkast till vissa för det praktiska domstolsarbetet mycket betydelsefulla bestämmelser. En innehåller utkast till kungörelse om protokoll i mål vid allmän domstol, en annan utkast till kungörelse om dagbok och aktbildning i mål vid allmän underrätt samt den tredje utkast till kungörelse om protokoll, aktbildning och dagbok i ärenden vid allmän underrätt.
    Bestämmelserna om protokoll i mål ansluta sig till nya RB 6: 8 och 9. Promemorian avvisar tanken att i författningsform giva närmare anvisningar om hur pass fullständig protokolleringen bör vara eller vilka protokolleringsmetoder som böra komma till användning i olika fall. Däremot ges anvisning om att blanketter och stämplar kunna användas för protokollföringen samt att anteckningar få verkställas på bilaga som fogas till protokollet.
    Enligt nya RB 6: 8 skall protokoll över förhandling ha erhållit slutlig avfattning innan förhandlingen avslutas. Härutöver föreslås nu följande. Om det kan ske, skall protokollet uppsättas (slutgiltigt färdigställas) under förhandlingens gång eller sist före förhandlingens slut. Ha memorialanteckningar förts och kan med förhandlingens avslutande ej lämpligen anstå i avbidan på protokollets uppsättande efter dessa anteckningar, får protokollet uppsättas efter förhandlingens slut. Protokollet skall emellertid färdigställas så snart ske kan. I sistnämnda fall kommer föreskriften, att protokollet före förhandlingens slut skall ha erhållit slutlig avfattning, att gälla i första hand memorialanteckningarna. Dessa skola därför senast före förhandlingens slut vara i sådant skick, att de kunna återgivas i protokollet utan annan bearbetning än som betingas av använda förkortningar. I den mån memorialanteckningarna avse uppteckning av utsaga är därjämte att beakta vad i nya RB 6: 8 andra stycket är föreskrivet; har den där avsedda granskningen hänfört sig till memorialet, måste tydligen memorialet i denna del ha erhållit slutlig avfattning redan i samband med nämnda granskning.
    Rättens ordförande skall tillse, att föreskrifterna om protokollets uppsättande iakttagas. Enligt nya RB 6: 8 första stycket åligger det honom att, då protokollet är uppsatt, göra anteckning därom å protokollet. Protokollet föreslås skola för sådan anteckning uppvisas för ordföranden, så snart det är uppsatt; anteckningen skall innehålla uppgift om dagen för dess verkställande.
    Utkastet innehåller vidare kompletterande föreskrifter till stadgandena i nya RB om upptagande av utsaga medelst stenografi eller genom ljudupptagningsapparat. Utskrift från stenogram skall bestyrkas av stenografen och stenogrammet skall bevaras till dess dom eller beslut, varigenom målet avgjorts, vunnit laga kraft. Riktigheten av utskrift från ljudupptagningsapparat skall bestyrkas av protokollföraren. Rullar, tråd, skivor och annat dylikt som kommit till användning vid upptagningen skola bevaras i oförändrat skick till dess lagakraftägande dom

FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM PROTOKOLL M. M. 131eller beslut, varigenom målet avgjorts, föreligger och skola, om talan i målet fullföljes till högre rätt, på begäran hållas den högre rätten till handa.
    Enligt nya RB 6: 11 skall föras dagbok över alla mål. I det remitterade utkastet till kungörelse om dagbok och aktbildning föreslås att dagbok föres i den formen att man har dels ett gemensamt register (målregister), tänkt som en fast bok och förd i två delar, nämligen en för tvistemål och en för brottmål, dels ock för varje mål ett dagboksblad som skall förvaras i akten för resp. mål till dess målet slutligen avgjorts men därefter skall uttagas och förvaras i särskild pärm.
    Målregistret skall föras enligt ett mycket enkelt formulär och endast innehålla uppgifter om målets nummer, parterna, vad målet angår samt dag för målets avgörande. Är domstolen delad i avdelningar, kan målregistret, allt efter vad som finnes praktiskt, föras antingen såväl centralt som på avdelningarna eller bara centralt eller bara på avdelningarna. Om det finnes lämpligt, skall målregistret kunna differentieras ytterligare så att särskilt register föres för visst eller vissa slag av specialmål.
    I målregistret skola målen upptagas efter hand som de inkomma. De skola numreras inom envar del av registret i löpande följd för kalenderår. Då mål antecknats i målregistret (målregistret för vederbörande avdelning), skall dagboksblad uppläggas för målet. Det nummer mål erhållit i målregistret (avdelningens målregister) skall påföras jämväl målets dagboksblad.
    För dagboksblad har också upprättats förslag till blankett, varjämte lämnats ett flertal exempel på hur dagboksblad bör föras i olika slagsmål.
    Om akt föreskrives att den skall förses med beteckning, svarande mot målets nummer i målregistret jämte årtal; aktens omslag bör tillika utvisa domstolen (avdelning av domstolen) samt parternas namn. Till akten hörande handlingar skola efter hand som de inkomma läggas till akten och i löpande följd numreras som aktbilagor; i anslutning därtill utsättes å varje aktbilaga aktens nummer, uppgift om domstolen samt dagen, då handlingen tillfördes akten. Då aktbilaga antecknas å dagboksbladet skall dess nummer utsättas. Dagboksbladet kommer att i viss mån ersätta i större mål eljest behövligt aktregister.
    Bestämmelser ha vidare givits om förandet av dagbok och akter, då beslut meddelas om särskiljande eller förening av mål.
    Förutom målregister och dagboksblad skall vid allmän underrätt till ledning för rätten föras minnesbok, som dag för dag utvisar vilka sammanträden skola hållas och vad i övrigt i anledning av meddelat beslut eller fullföljd talan kan vara att å viss tid iakttaga. Om förhållande, som angår delgivning, behöver anteckning dock ej göras i minnesboken, eftersom anteckning därom förutsättes skola ske i särskild delgivningsförteckning.
    Vid domstol, som är delad i avdelningar, skall föras minnesbok särskilt för varje avdelning.

132 FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM PROTOKOLL M. M.    Utkastet till kungörelse om protokoll, aktbildning och dagbok i ärenden vid allmän underrätt ansluter sig till lagen om domstolsärenden samt till bestämmelserna om protokoll, akt och dagbok i mål.
    Vid allmän underrätt föreslås skola föras tre särskilda protokoll över ärenden, nämligen ett över ärenden angående förmynderskap och godmanskap (förmynderskapsprotokoll), ett över bouppteckningar, åtgärder som avses i 9 kap. lagen om arv och 8 kap. lagen om testamente, förordnande eller entledigande av god man, varom förmäles i lagen om allmänna arvsfonden, och ärenden angående arvsskatt (bouppteckningsprotokoll) samt ett över äktenskapsförord, testamenten som bevakas vid rätten, avhandlingar om lösöreköp, bodelningshandlingar och andra handlingar som ingivas för att till framtida säkerhet intagas i protokollet (arkivprotokoll).
    I bouppteckningsprotokollet föreslås ärenden angående registrering av bouppteckning skola antecknas i tabell enligt formulär i huvudsaklig överensstämmelse med sådan »bouppteckningsstege» som nu användes vid de flesta underrätter. Där ej annat föranledes av särskilda omständigheter böra även ärenden angående fastställande och eftergift av arvsskatt samt anstånd med skatts erläggande redovisas i denna tabell.
    Renoverat exemplar av bouppteckningsprotokollet samt av arkivprotokollet i vad det avser äktenskapsförord, testamentsbevakningar och avhandlingar om lösöreköp föreslås skola av den som är inskrivningsdomare för varje månad insändas till hovrätten inom utgången av nästa månad därefter.

B. L.