Lagrådet har nedannämnda dagar 1946 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    November 7. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken. Föredragande: t. f. byråchefen hovrättsrådet Henning Nitelius.
    November 15. Förslag till lag om kontroll å överlåtelse av vattenkraft. Föredragande: lagbyråchefen Sven Edling.

B. L.

 

Svensk författningssamling 1946.
    639. KK 18 okt. 1946 om tillhandahållande av preventivmedel å apoteksinrättning.
    654. KF 18 okt. 1946 om ändring av förordn. d. 29 juni 1917 (nr 420) ang. förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen.
    655. KK 18 okt. 1946 med vissa bestämmelser ang. fodertran.
    662. KK 25 okt. 1946 om upphävande av kung. d. 15 juni 1945 (nr 314) ang. utlännings vistelse i vissa delar av riket.
    676. KK 11 okt. 1946 ang. statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen.
    679. KK 18 okt. 1946 ang. kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen.
    680. KCirk 18 okt. 1946 till samtliga till statsförvaltningen hörande myndigheter ang. skyldighet att tillhandagå allmänheten med översändande av expeditioner m. m.
    703. Lag 23 nov. 1946 ang. ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
    722. Lag 29 nov. 1946 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret.
    727. Lag 6 dec. 1946 om kommunal fondbildning.
    734. Med.-styr:s kung. 30 nov. 1946 om ändrad lydelse av styr:s kung. d. 30 nov. 1945 (nr 773) ang. upptagningsområden för de rättspsykiatriska undersökningsstationerna vid vissa statliga sinnessjukhus.
    739. KK 6 dec. 1946 om skyldighet för vissa medelsförvaltare att anlita postgirorörelsen.
    741. Lag 6 dec. 1946 om förlängning av tiden för vissa servitut.
    773. KK 13 dec. 1946 om ändrad lydelse av § 7 förordn. d. 7 dec. 1883 (nr 64) ang. expeditionslösen.
    777. Lag 20 dec. 1946 om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken.
    778. Lag 20 dec. 1946 om tillägg till kap. 3 kyrkolagen.
    781. Lag 20 dec. 1946 om kontroll å överlåtelse av vattenkraft.
    804—882. Lag 20 dec. 1946 om införande av nya RB samt 78 andra följdlagar till nya RB.
    901. KK 30 dec. 1946 med tilläggsbestämmelser till allmänna resereglementet.

B. L.