142 TILL FRÅGAN OM GB 13: 12 OCH FAL 104.Förestående motreplik ger mig ej anledning att frångå mina tidigare uttalanden; såvitt jag kan finna anföras ej några synpunkter av betydelse utöver de i den föregående artikeln åberopade. Det kan ej med fog bestridas att enligt ordalagen termen giftorätt i FAL 104 tages i en mera snäv bemärkelse än i giftermålsbalken; det försök som i den ursprungliga artikeln (sid. 526) gjordes att förena den vidsträcktare tolkningen med FAL:s ordalag är, såsom jag i min replik framhållit, ohållbart. Jag har påvisat att detta ej är det enda fall då rätten enligt GB 13: 12 följer sina egna regler, och jag har även erinrat om de sakskäl som kunna ha föranlett dem som buro ansvaret för lagstiftningen på detta område att intaga den med ordalagen överensstämmande ståndpunkten. Med hänsyn till vad sålunda anförts är det enligt min mening ej befogat att tolka det omtvistade lagrummet i strid med dess lydelse.
    I motrepliken framställes den frågan huruvida icke, även om min tolkning av FAL 104 får anses vara den riktiga, tretusenkronorsregeln kan vinna tillämpning mot förmånstagarförordnande på grund av bestämmelsen i GB 6:6 a. Beträffande denna fråga, som ligger vid sidan av det diskuterade tolkningsspörsmålet, skall jag begränsa mig till att framhålla att man vid avgörande av huruvida försäkringstagaren »utan tillbörlig hänsyn till andra makens rätt — — — väsentligen minskat sina tillgångar», som det heter i GB 6: 6 a, har att räkna med de erlagda premierna och icke med det utfallande försäkringsbeloppet. Då det här i regel gäller ganska obetydliga premiebelopp och förmånstagarna vanligen äro närstående personer, kan det knappast antagas att förutsättningarna för tillämpning av sistnämnda lagrum eller av den däremot korresponderande vederlagsregeln i GB 13: 6 överhuvud skulle anses föreligga annat än i ett eller annat undantagsfall. Och därvid bleve, såsom nyss antyddes, resultatet ett helt annat än om maken med stöd av regeln i GB 13: 12 kunde göra anspråk på det utfallande försäkringsbeloppet.

Birger Ekeberg.

 

Om s. k. halv-relax. En penninginteckning kan enligt inteckningsförordningen dödas i en subsidiärt ansvarig fastighet på två olika sätt. Antingen verkställes dödningen enligt 37 §, partiell dödning, eller med förbehåll enligt 33 §, relaxering.
    För att skydda sig mot rättsförlust pläga banker och hypoteksföreningar — i den mån de icke ha tillgång till utredning om ordningen för ansvarets utkrävande beträffande de fastigheter, som beröras av dödningsåtgärden — regelmässigt begära, att av dem äskade dödningar skola verkställas med förbehåll enligt 33 § IF. I många fall kommer härigenom sökanden att begära, att dödningen skall verkställas med ett ur rättslig synpunkt betydelselöst förbehåll. Detta är förhållandet, när dödningen begäres uti samtliga från en stamfastighet avstyckade, subsidiärt ansvariga lägenheter, vilka besväras av en i stamfastigheten beviljad inteckning. I enlighet med rättsfallen NJA 1939 s. 316 och 317 bör inskrivningsdomaren då icke meddela det begärda förbehållet utan verk-

OM S. K. HALVRELAX. 143ställa dödningen enligt 37 § IF, samtidigt som han avslår ansökningen i vad den berör det begärda förbehållet.
    Detta förfarande har vissa konsekvenser för inteckningsinnehavaren. Därest en inteckningshandling genomgått en serie relaxeringar och partiella dödningar omväxlande, är det omöjligt att av bevisen på handlingen avgöra, huruvida densamma efter de genomgångna åtgärderna fortfarande gäller med oförändrat belopp eller om ansvarighetskedjan för de subsidiärt ansvariga fastigheterna är obruten. För att kunna bedöma detta, nödgas inteckningsinnehavaren beställa äganderättsbevis, med vars hjälp frågan kan klarläggas.
    För att inbespara omgången med äganderättsbevis och samtidigt ge sökanden ett bevis om resultatet av dödningen tillämpas i praxis inom flera domsagor ett institut, benämnt halvrelax. I sådana fall, då ett sökt förbehåll enligt 33 § IF är betydelselöst ur rättslig synpunkt och i följd härav avslås, inrycker nämligen inskrivningsdomaren i beviset på handlingen en förklaring, att inteckningen efter den verkställda dödningen gäller med oförändrat belopp jämte ränta uti stamfastigheten. Härigenom har en bekväm möjlighet öppnats att omedelbart av själva handlingen bedöma, vilket resultat en verkställd dödning haft. — Någon särskild anteckning behöver ej ske i fastighetsboken, utan där sker införing som vid vanlig partiell dödning. Någon ökning i arbetsbördan för domsagopersonalen innebär förfarandet icke, då det ju endast är en fråga om dödningsresolutionens formulering.
    Emellertid kan det uppstå tvekan, vilken rättsverkan denna s. k. halvrelax kan ha. Antingen får man tillmäta den samma rättsverkan som en relaxering, eller också får man frånkänna inskrivningsdomarens förklaring, att inteckningen gäller med oförändrat belopp jämte ränta uti stamfastigheten, rättslig betydelse. Vid en undersökning av denna fråga måste man stanna inför det faktum, att IF endast känner de i inledningen omnämnda möjligheterna att döda en inteckning i en subsidiärt ansvarig fastighet. Att göra den partiella dödningen kvalificerad på ett eller annat sätt, därtill har IF icke lämnat någon möjlighet. — Problemet ligger här på samma plan som frågan om möjligheten att inskränka ett förbehåll enligt 33 § inteckningsförordningen till att gälla endast mot vissa rättsinnehavare. Ett sådant förfarande får icke användas. 33 § vet ju ej av annat förbehåll än sådant, som gäller mot samtliga rättsägare, och vartill alla dessa samtyckt. På samma sätt ger 37 § icke heller någon möjlighet att göra en partiell dödning kvalificerad.
    I följd härav måste man alltså frånkänna den till den partiella dödningen fogade förklaringen rättslig betydelse. Vid en exekutiv auktion bör således en halvrelax bedömas såsom en dödning enligt 37 § IF, och därest genom åtgärden subsidiärt ansvariga fastigheter befriats från ansvar, kunna dessa ej indragas i auktionen. — Den uppgift som en halvrelax således tjänar, synes inskränka sig till en orientering för inteckningshavaren. Som sådan fyller den emellertid en värdefull funktion.

Ture Aldén.