Nordisk lagstiftningskonferens om auktorrätt. Det nordiska samarbete på en gemensam lagstiftning inom författar- och konstnärsrättens område, som inleddes år 1939 (se SvJT 1939 s. 500), har efter krigets slut åter kunnat upptagas i full utsträckning. Åtskilligt arbete utfördes emellertid även under krigsåren, ehuru någon konferens med alla de nordiska ländernas delegerade då icke kunde hållas. I juni 1941 hölls en konferens i Köpenhamn av delegerade från Danmark, Finland och Sverige, medan de norska delegerade voro förhindrade att närvara. Detsamma var förhållandet vid den konferens som ägde rum i Finland i september 1942 (se SvJT 1941 s. 861 och 1942 s. 648). Till september 1943 var utlyst en liknande konferens i Stockholm, men den måste i sista stund inställas. Till följd av den skärpning i läget, som inträffade i Danmark i slutet av augusti 1943, blev dess delegation hindrad att deltaga.
    Vid denna tid hade arbetet fortskridit så långt, att ett fullständigt utkast till lag om författarrätt och konstnärsrätt förelåg. Ett första sådant utkast hade utformats under konferensen i Finland och därefter överarbetats av de svenska delegerade.
    De norska delegerade ha, ehuru de ej kunnat deltaga i konferenserna, följt arbetet på avstånd, och det har hela tiden lyckats att sända dem allt skriftligt material från dessa. Å sin sida ha de lämnat ett värdefullt bidrag genom att utarbeta ett motförslag till det nyssnämnda lagutkastet.
    Delegerade hade således en god grund för sitt arbete, då de i september 1946 samlades i Stockholm till den första fulltaliga konferensen efter kriget. Denna pågick i tolv dagar, och resultatet blev ett nytt lagutkast, i viktiga delar väsentligt omarbetat. Avsikten är, att utkastet efter viss komplettering skall av kommitterade i varje land utsändas för granskning under hand av representanter för olika intressentgrupper.
    Delegater vid konferensen voro med ett par undantag desamma som tidigare, nämligen från Sverige presidenten Birger Ekeberg och professor Gösta Eberstein, från Danmark departementschef Fr. Graae och landsdommer dr Torben Lund samt från Norge høyesterettsdommer Edvin Alten och høyesterettsdommer Sigurd Fougner. Finland representerades av presidenten U. J. Castrén och justitierådet Harald Brunou, vilken senare efterträtt framlidne professor Bertil Sjöström. Som ordförande vid konferensen fungerade presidenten Ekeberg och som sekreterare den svenska kommitténs sekreterare, hovrättsassessor Erik Hedfeldt, vilken i denna egenskap efterträtt statsrådet Herman Zetterberg.

    Erik Hedfeldt.