Den Norske Kriminalistforening holdt sitt årsmøte i Oslo d. 30. og 31. okt. 1946. Fra Svenska kriminalistföreningen motte hovrättsassessor Sven

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 147Strömberg og dr Gustav Jonsson og fra Dansk Kriminalistforening statsadvokat Jørgen Trolle.
    De emner som ble behandlet var »Lekmenns deltakelse i strafferettspleien— jury eller domsmenn», med innledningsforedrag av lagmann Erik Solemog høyesterettsadvokat dr. jur. J. øvergaard, og »Rettspsykiatriske erklæringer i straffesaker» med innledningsforedrag av prof. dr med. Gabriel Langfeldt. Det var begge dager livlig diskusjon med en rekke innlegg. Av foreningen sca. 200 medlemmer var det første dag ca. 150 til stede, annen dag ca. 80.
    Det sittende styre, lagmann H. P. Hjelm-Hansen (formann), prof. Johs. Andenæs (nestformann), prof. Gabriel Langfeldt, høyesterettsadvokt Leif S. Rodeog statsadvokat Kaare Moe med varamenn ekspedisjonsjef Kyhn Gløersen, riksadvokat Andr. Aulie og overlege O. Lingjerde, ble gjenvalgt. Det samme gjalt sekretæren statsadvokat Rolv Ryssdal.

R. R.