BERNT HJEJLE. Nordisk Retsfællesskab. København 1946. Foreningen Norden, Dansk Forening for nordisk Samarbejde. 104 s. Kr. 1.00.
    Højesteretssagfører Dr. juris BERNT HJEJLE har på uppdrag av Föreningen Nordens danska avdelning skrivit denna orienterande framställning av det nordiska samarbetet på rättslivets område. Skriften är avsedd såväl för lekmän som för jurister. Det kan icke råda mer än en mening om att förf. lyckats väl med sin uppgift. Han lämnar en översikt av de hittills vunna. resultaten av gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete men behandlar också, och det är det icke minst intressanta i skriften, den ömsesidiga påverkan som vid sidan därav ägt rum mellan de nordiska länderna. Skriftens hela uppläggning gör den till ett inlägg till förmån för fortsatt nordiskt samarbete. Skriften mynnar ut i ett förslag, att man skall inrätta en permanent kommission bestående av jurister från de fem nordiska länderna med uppgift att undersöka möjligheterna för och utarbeta förslag till ökat samarbete och större gemensamhet i lagstiftningen. Föreningen Norden har utdelat skriften till alla medlemmar av de nordiska juristmötena.

I. S.

 

Nya böcker.
HAKULINEN, Y. J. Förslag till revision av varumärkeslagstiftningen. Hfors 1946. St. P. 117 s. FMk 100.00. — Kommittébetänkande n:o 2 1945.
HELTBERG, S. Dagliglivets Jura. Kortfattet Fremstilling af Dagliglivets vigtigste Retsregler. Udarb. af JENS  SØNDERGAARD, KJELD LUNDGREN og KAI BLICHER. Khvn 1946. Gjellerup. 344 s. Ill. Kr. 16.50, kart. kr. 20.00.
KARNOV, M. Tillæg 1944—45 til Samling af Danmarks Love (3. Udg. 1938). Kommenteret Udg. Khvn 1946. M. Karnov, Ny Kongensg. 21. 272 s. Kr. 8.80.
KOBBERNAGEL, JAN. Erhvervsretten i Grundtræk. II. 2. Udg. Khvn 1946. Harck. 200 s. Kr. 6.00.
LUNDGREN, KJELD. LOV om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed Nr. 259 af 1. Juni 1945. Med Noter, Henvisninger og Sagregister. 2. Udg. Khvn 1946. Gad. 74 s.Kr. 3.50.
MAUNIER, RENÉ. Inledning till sociologien. Övers. av ROLF LAGERBORG. Hfors 1946. Söderström & Co. 136 s. FMk 110.00.
PURSCHEL, VICTOR. Militær Straffelov. Militær Retsplejelov. Med Noter og. Sagregister. 2 gennemsete Udg. Khvn 1946. Busck. 174 s. Kr. 6.50.

K. R.