Andra huvudtiteln. Statsverkspropositionen till årets riksdag ger ej besked om hur justitieministern tänkt sig lösningen av de många betydelsefulla domstolsorganisatoriska spörsmål som sammanhänga med processreformen och som ännu återstå olösta — om tingsdomare, icke rättsbildade biträden idomsagorna, lagmän, antalet ledamotsbefattningar i hovrätterna samt nedrejustitierevisionens organisation för att nämna några av de mest omdebatterade frågorna. Det hänvisas till kommande särskild proposition om anslag till avlöningar och omkostnader vid högsta domstolen med nedre justitierevisionen, hovrätterna, häradsrätterna samt justitiekanslersämbetet och riksåklagarämbetet. Ang. det sistnämnda ämbetet må hänvisas till redogörelsen s. 132.
    Processreformen avspeglar sig dock i vissa anslagsposter. Sålunda hemställes om ett anslag på 50,000 kronor för anskaffande av ljudupptagningsapparater för hovrätter och häradsrätter. Departementschefen anför att även om på vissa håll betydelsen av mekaniska hjälpmedel vid protokollföringen något överdrivits, skulle det tydligen vara av stort värde att redan före processreformens ikraftträdande få vid något flera domstolar än redan skett pröva ljudupptagningsapparater av olika typer i den mån sådana kunna anskaffas. Tillräckliga erfarenheter saknas ännu för att säkert bedöma vilken typ av apparat som bör tillerkännas företräde — för upptagning på rullar, ståltråd eller filmremsa. Anslaget till fria rättegångar föreslås uppräknat med 50 % till 900,000 kronor samt anslaget till ersättning åt domare, vittnen och parter — i avvaktan på särskild proposition i anledning av förslaget om ersättning till personer som höras under förundersökning i brottmål (jfr redogörelse s. 134) — med 200,000 kronor till likaledes 900,000 kronor. Anslaget för reseersättningar till nämndemän väntas bli väsentligt hårdare belastat bl. a. som en följd av att antalet tingsresor efter processreformens ikraftträdande kommer att öka och föreslås därför höjt med 300,000 kronor till jämnt 1,000,000 kronor.
    I fråga om vattendomstolarna föreslås väsentligt höjda anslag, huvudsakligen beroende på den alltjämt ökande arbetsbördan för Norrbygdens vattendomstol.
    Inom justitiedepartementet föreslås personalförstärkning, på kansliavdelningen med bl. a. ett kansliråd, en förste kanslisekreterare, en extra föredra-

NOTISER. 151gande med arvode motsvarande lön enligt 25 löneklassen jämte tillägg och en amanuens samt på statssekreteraravdelningen med en förste kanslisekreterare, avsedd för en befattningshavare med kompetens att tillhandagå statssekreteraren vid lagstiftningsarbetet.
    Anslaget till resestipendier dt domare och domaraspiranter föreslås skola utgå med oförändrat belopp, 10,000 kronor, under nästa budgetår. I fråga om fångvårdsanslaget hänvisas till efterföljande notis.

B. L.