Fångvården i statsverkspropositionen. Med anledning av ikraftträdandet d. 1 juli 1946 av den nya lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m. beslöt 1946 års riksdag en provisorisk omorganisation av fångvårdsstyrelsen samt åtskilliga förändringar beträffande organisationen av anstaltsväsendet. I samband härmed beviljades nya eller ökade anslag för att möjliggöra tillämpningen av de nya principerna om straffverkställigheten. Då den av fångvårdsreformen betingade omorganisationen av anstaltsväsendet icke kan genomföras utan ytterligare övervägande, har fångvårdsstyrelsen efter uppdrag av Kungl. Maj:t utarbetat en plan till ny anstaltsorganisation, avseende såväl anstaltsväsendet som personalen.
    I statsverksprop. till 1947 års riksdag anmäler departementschefen, att denna plan nu är föremål för översyn, förutom av strafflagberedningen, av statens sakrevision i samråd med statens organisationsnämnd. I prop. anföres vidare att det ej synes erforderligt eller lämpligt, att i ett sammanhang taga ställning till planen; förslag om ändring i anstaltsorganisationen böra i stället prövas i den mån de aktualiseras, t. ex. då frågor uppkomma om nedläggande, nybyggnad eller ändrad disposition av anstalter.
    Antalet platser vid de för straffångar, fängelsefångar, förvarade och internerade avsedda kolonierna har under år 1946 ökats från 186 till 382. Av tidigare beviljade anslag finnas alltjämt medel disponibla till inrättande av fem kolonier. I statsverksprop. äskas nu ytterligare 225,000 kr. till förvärv av tre kolonier samt 60,000 kr. till inventarier för dessa.
    Fångvårdsstyrelsens plan angående nybyggnad av ett flertal fångvårdsanstalter har med hänsyn till läget på byggnadsmarknaden måst beskäras. I statsverksprop. meddelas emellertid att det synes angeläget, att åtminstone en ny anstalt kan uppföras. För ändamålet bebådas ett anslagsäskande av 1,000,000 kr. Vidare begäras till uppförande av bostadshus vid ungdomsanstalten å Skenäs 40,000 kr., till ombyggnad av köket vid fångvårdsanstalten i Härnösand 61,000 kr. samt — på tilläggsstat — till bostadshus vid kolonien Smälteryd 70,000 kr. och till värmeledning vid kolonien Sörbyn 27,000 kr.
    Frågan om nedläggande av äldre anstalter är beroende bland annat av att nybyggnadsprogrammet kan realiseras. Vissa begränsningar ha emellertid redan genomförts. Sålunda har numera anstalten i Linköping nedlagts, anstalten i Sundsvall stängts och den provisoriska straffanstalten på rannsakningsfängelset i Stockholm avvecklats. Förhandlingar angående stängande eller nedläggande av ytterligare anstalter pågå.
    Fångvårdens anslagsbehov under budgetåret 1947/48 har i prop. beräknats med utgångspunkt från ett genomsnittligt antal intagna av 2,000. Denna medelsiffra kräver ett utrymmesbehov av 2,200—2,300 platser.

152 NOTISER.    Med anledning av framställningar angående löneförbättring för direktörer och assistenter uttalar departementschefen, att en översyn av nämnda befattningshavares löneställning synes behövlig, men att slutlig ställning till dessa frågor icke är möjlig, förrän organisationsnämnden slutfört sin organisationsundersökning samt anstaltsorganisationen vunnit en fastare utformning. Beträffande de sociala kuratorerna föreslås uppflyttning från Eo 10 till Eo 13. Anslaget till yrkesrådgivning åt personer, som ådömts ungdomsfängelse, föreslås höjt från 800 kronor till 4,000 kronor.
    Beträffande skyddskonsulentorganisationen omnämnes i prop. att frågan om en utökning varit under övervägande. Tills vidare föreslås endast, att en skyddsassistentbefattning inrättas i Halmstad. Förslaget att skyddsassistenterna i Östersund och Umeå skulle uppflyttas till skyddskonsulenter har ansetts böra upptagas till behandling först i samband med de förslag beträffande skyddskonsulentorganisationen i övrigt som fångvårdsstyrelsen förklarat sig ha för avsikt att framlägga.
    Anslagen till interneringsnämnden och ungdomsfängelsenämnden äro i huvudsak oförändrade.

Hardy Göransson.