157    Presidentskifte i Svea hovrätt. K. M:t har 20 dec. 1946 beviljat presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg avsked från presidentämbetet med utgången av år 1946, därvid K. M:t betygat presidenten Ekeberg Sitt synnerliga välbehag över hans under en lång följd av år i olika befattningar ådagalagda skicklighet samtstädse visade trohet och nit. Presidenten Ekeberg har samtidigt utnämnts till riksmarskalk efter riksmarskalken Vennersten.
    S. d. har K. M:t till Ekebergs efterträdare som president i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen.
    President Lindhagen är född i Stockholm 1884, avlade mogenhetsex. där 1902 samt blev jur. utr. kand. i Uppsala 1907. Efter tingssittning i Uppsala läns norra domsaga tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1920. Till revisionssekreterare utnämndes han 1923. Han satt då sedan fem år som ledamot av lagberedningen, i vilken egenskap han var med om utarbetande av förslagen till förmynderskapslag (1921), arvslag (1925) och testamentslag (1929). När förslaget till testamentslag framlades var han redan ordf. i arbetsdomstolen (sedan ingången av 1929); han har också biträtt vid utarbetandet av lagstiftningen om denna domstol och om kollektivavtal. Som ordf. i arbetsdomstolen har han därefter verkat med avbrott blott för två år (1929—1931), varunder han var justitieråd och ordf. i Ådalskommissionen. För en större allmänhet är han känd också som ordf. i Svenska turistföreningen (sedan 1929). Han blev jur. hedersdoktor i Uppsala 1932. Bland hans skrifter må nämnas kommentarerna till förmynderskapslagen (tills. med Stenbeck) och arvslagen (tills. med Lind). Han var 1916 en av SvJT:s stiftare.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    22 nov. 1946 förordnat dåvarande hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander att verkställa en förberedande utredning rörande nya privaträttsliga regler på lufträttens område;
    13 dec. 1946 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Hugo Henkow och assessorn i Svea hovrätt Sigurd Dennemark att biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    14 nov. 1946 förordnat fil. lic. N. B. E. Andrén att vara sekreterare åt de sakkunniga för utredning av frågan om revision av riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor;
    30 dec. 1946 utsett hovrättsrådet Hugo Henkow att inom justitiedepartementet utarbeta förslag till inrättande av en statlig rättshjälpsanstalt i Haparanda.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 23 nov. 1946 uppdragit åt dåvarande hovrättsrådet i Svea hovrätt Hugo Wikander att såsom sakkunnig inom kommunikationsdepartementet verkställa en förberedande utredning rörande nya offentligrättsliga bestämmelser för luftfarten.