Hovrätterna. K. M:t har
    15 nov. 1946 till v. ordf. å division i hovrätten över Skåne och Blekinge för tiden 1 jan.—30 juni 1947 förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Elis Melander;
    29 nov. 1946 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 dec. 1946 förordnat adj. led. i hovrätten Erland Conradi;
    6 dec. 1946 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt assessorn i samma hovrätt Curt Bergström;
    13 dec. 1946 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt assessorn i hovrätten Roland Svensson;
    s. d. till assessorer fr. o. m. sistnämnda dag förordnat i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. led. i hovrätten Gunnar Engström och i Svea hovrätt adj. led. i hovrätten Rutger Nyman;
    s. d. medgivit att i anledning av den vidgade användningen av muntligt förhandlingssätt må i hovrätten över Skåne och Blekinge under förra halvåret 1947 vara anställd en extra ledamot;
    30 dec. 1946 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt assessorn i samma hovrätt Björn Kjellin;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1947 förordnat adj. led. i hovrätten Ragnar Adde;
    s. d. medgivit att i anledning av den vidgade användningen av muntligt förhandlingssätt må under förra halvåret 1947 vara anställda i en var av Svea och Göta hovrätter två extra ledamöter och under fyra månader av samma halvår i hovrätten för Övre Norrland en extra ledamot.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    29 nov. 1946 till häradshövding i Älvdals och Nyeds domsaga fr. o. m. 1 jan. 1947 utnämnt revisionssekreteraren John Frostmark;
    6 dec. 1946 till häradshövding i Gästriklands västra domsaga fr. o. m. 1 mars 1947 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Ragnar Gunœus;
    20 dec. 1946 medgivit att tingssekreterare må jämväl under förra halvåret 1947 vara anställd i Gästriklands östra domsaga (jfr SvJT 1946 s. 631);
    30 dec. 1946 medgivit att under förra halvåret 1947 må — utöver det antal av 263 tingsnotarier som få anställas i rikets domsagor enligt K. M:ts brev 7 juni 1946 — anställas ytterligare 33 tingsnotarier, därav 17 i domsagor under Svea hovrätt, 12 i domsagor under Göta hovrätt och 4 i domsagor under hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    22 nov. 1946 förordnat att en ledigbliven befattning såsom lagfaren andre rådman, tillika stadsfogde, vid rådhusrätten och magistraten i Oskarshamn skall återbesättas allenast på förordnande, dock att förordnandet må återkallas allenast i samband med rådhusrättens upphörande eller omorganisation;
    s. d. förordnat att rådhusrätterna i Söderköping och Skanör med Falsterbo skola upphöra med 1946 års utgång samt städerna fr. o. m. 1 jan. 1947 förenas med Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds resp. Oxie och Skytts domsaga;
    20 dec. 1946 förklarat hinder icke föreligga för upprätthållande jämväl under år 1947 av en extra, nionde avdelning vid Stockholms rådhusrätt med uppgift att handlägga i huvudsak brottmål;
    30 dec. 1946 fastställt ny stadga för rådhusrätten och magistraten i Norrköping, att lända till efterrättelse fr. o. m. 1 febr. 1947. Fr. o. m. sistnämnda dag kommer rådhusrätten att utgöras av — förutom borgmästaren— fem rådmän, tre assessorer och en vice assessor (tidigare tre rådmän, fyra assessorer och en vice assessor).