Tvångsuppfostringslagens upphävande (jfr SvJT förra häftet s. 135). Med skrivelse d. 27 jan. 1947 har strafflagberedningen till justitieministern överlämnat förslag till 1) lag om upphävande av 5 kap. 3 § strafflagen samt lagen d. 13 mars 1937 om tvångsuppfostran, 2) lag om ändring i vissa delar av barnavårdslagen. Enligt förslaget skola de bestämmelser i tvångsuppfostringslagen som angå ådömande av tvångsuppfostran upphöra att gälla d. 1 juli 1947. I övrigt skall lagen upphöra att gälla den dag Konungen förordnar. Bonaanstalten föreslås bibehållen under en kort övergångstid enligt K. M:ts bestämmande — förslagsvis ett halvår — varefter förut ådömd tvångsuppfostran skall verkställas i skola tillhörande barna och ungdomsvården. Först när alla till tvångsuppfostran dömda slutligt utskrivits från sådan skola kan lagen definitivt upphävas.

Kjs.