http://svjt.se/svjt/1949/799Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916. Med Henvisninger og Sagregister ved ERWIN MUNCH-PETERSEN. Kbhvn 1946. Gad. 389 s. Inb. kr. 14.00.

 

    Sedan H. MUNCH-PETERSENS välkända edition av Retsplejeloven i sin tredje upplaga, 1933, utgiven i samarbete med VICTOR HANSEN, svällt ut till att omfatta två band, det senare upptagande Domme og administrative Avgørelser, blev nästa steg i utvecklingen en differentiering i två skilda editioner, båda utkomna 1939: en stor kommenterad utgåva i två digra volymer av HANSEN, STEPHAN HURWITZ och ERWIN MUNCH-PETERSEN (se SvJT 1940 s. 799) och en mindre edition i lätthanterligt format, »særlig beregnet til Brug for juridiske Studenter», men säkerligen tillgänglig på varje domare- och advokatbord i Danmark, med utmärkta paragrafhänvisningar efter samma utförliga system som i kommentaren och ett alldeles förträffligt sakregister av W. E. VON EYBEN och KJELD SONNE-HOLM. Sedan Erwin Munch-Petersen efter Hurwitz övertagit sin berömde faders gamla professur i Retspleje, har han nu även övertagit ombestyrandet av den nya upplagan av den mindre lageditionen. Annalkandet av den svenska processreformens ikraftträdande gör att man med särskilt intresse bläddrar i lagen. Av en händelse faller § 357 upp: »Under Vidneførsel afhører enhver Part de af ham fremstillede Vidner. »Bestämmelsen har inte den generella giltighet som det kan låta. Den står i kap. »Forberedelse i Landsretssager». Men går man till det lilla konversa-

220 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.tionslexikon i processrätt som det 67 sidor långa sakregistret utgör, får man där på uppslagsordet »Vidner» en systematisk överblick på ett par spalter av lagens alla bestämmelser om vittnen. Här kan man leta sig fram till den intressanta bestämmelsen i § 433, att även i underrättssaker § 357 är tillämplig, dock så att det står domaren fritt att bestämma att avhörandet, om någon av parterna begär det, för hans vidkommande sker genom domaren. Lagen har alltså inte förfallit till den likriktning, att domaren i det förutsatta fallet skall fråntaga den andra parten ledningen av förhöret med hans vittnen. I högre grad än nya rättegångsbalken ger den 307 sidor och 1,043 paragrafer långa danska Retsplejeloven intryck av ett reglemente, som inte vill lämna någon lucka att utfyllas av en domares lagande efter lägligheten. Men denna detaljrikedom är mycket instruktiv för den svenske läsaren, som därur kan hämta mången nyttig anvisning att frivilligt tilllämpa.

K. J. S.