Tidsskrift for Rettsvitenskap (1946 h. 3). Høyesterettsadvokat DAGFINN DAHL behandlar (s. 241—266) frågan om »Lægens rettslige ansvar». Han redogör för domstolspraxis ej endast i Norge utan även i Danmark, Sverige och Finland och dessutom för försäkringspraxis (huvudsakligen norsk) samt diskuterar frågorna varför ersättningskrav mot läkare bli allt vanligare, huruvida ansvarsförsäkring påverkar läkarens ansvarighet samt hur bevisbördan rörande läkarens oaktsamhet skall fördelas mellan läkaren och patienten. Förf. ger sig tillfälle att citera både Hammurabi och Marcus Aurelius. Häftet innehåller (s. 267—308) en fortsättning (från 1945 h. 1—2, jfr SvJT 1946 s. 225) av sekretær FINN SEYERSTEDS artikel om »Okkupantens rettigheter' — spesielt overfor offentlige tjenestemenn», ett inlägg »Till frågan om rättighetsbegreppet» (s. 309—313) av prof. PER OLOF EKELÖF i diskussionen mellan honom och jur. dr Ivar Strahl (jfr SvJT 1946 s. 718), »Birger Wedberg in memoriam» av prof. HENRIK MUNKTELL (S. 341—343), »Nürnbergprocessen. Noen spredte bemerkninger før dommen faller» av sekretær ROLF NORMANN TORGERSEN (s. 344—357) samt recensioner. Med häftet följer i serien »Juridiske småskrifter» »Utdrag av høyfjellskommisjonens dommer og kjennelser 1909—1944» av kommisjonens formann høyfjellsdommer EDVARD LASSEN.

 

    Nordisk Tidsskrift for international Ret (1946 h. 1—2). Dubbelhäftet inledes av en av UTG. författad hyllningsartikel i anledning av excellensen Undéns 60-årsdag i höstas. I övrigt innehåller häftet fyra uppsatser, nämligen »Om begreppen anfall och anfallskrig i historisk belysning» av HELGE GRANFELT (S. 9—35), »Till frågan om internationellt erkännande» av jur. dr RICHARD RÄNK  (S. 36—54). »Flygöar eller flyghamnar i öppna havet» av prof. ERIK CASTRÉN (S. 55—67) samt en i serien »Orienterende Oversigter over aktuelle Spørgsmaal» ingående mycket intressant översikt över det intressanta ämnet »Palæstina» av UTG. (s. 68—80). Tidskriftens »Dokumentsamling» domineras denna gång av det sydslesvigska problemet och dess »Udenrigspolitisk Kronik» ger en repetitionskurs i det utrikespolitiska notismaterialet från första halvåret 1946.