Nordisk Tidsskrift for Strafferet (1946 h. 3—4, 1947 h. 1): »Forsorgsarbejdet ved Psykopatanstalterne i Herstedvester» av cand. polit. VAGN  SKRIVER (1946 s. 151—165), »Svenskt lagförslag om brott mot staten och allmänheten» av prof. RAGNAR BERGENDAL (s. 166—198), »Kongruensen mellan rågpriset och antalet tjuvnadsbrott samt den tidigare kriminalstatistiken i Finland» av docenten VELI VERKKO (S. 199—206), »Kriminallovskommissionen af 1800» av fhv. Højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (s. 207—225), »Studier over oligofrene Forbryder av reservelæge ELSE NORDBEK (s. 232—259), »Erfaringer fra Ungdomsfængslets 10 første Aar» av fængselsinspektør AAGE HANSEN (1947 s. 1—24), »Ett stundande 200-årsminne. Uppkomsten av världens äldsta statistik över våldsbrott» av docenten VERKKO (s. 25—34), »Dansk Udvalgsbetænkning om Fuldbyrdelse af Frihedsstraf m. v.» av fængselsinspektör CARL  AUDE HANSEN (S. 35—53) samt »Behandlingen av de norske landssviksfanger» av ekspedisjonssjef JOHANNES HALVORSEN (S. 54—67). — I tidskriftens red. har fr. o. m. 1947 skett den förändringen att f. d. överdirektören Viktor Almquist, som tillhört red. alltsedan tidskriftens start 1913, utträtt och ersatts av överdirektören Hardy Göransson.

 

    Den finska lagen om offentliga köpvittnen har från ingången av 1947 erhållit ett tillägg, varigenom det ålagts sådana vittnen att i tjänsteväg vidtaga vissa åtgärder till skydd för köpare av outbruten del av fastighet. Det har nämligen visat sig, att köpare av ett dylikt område — vare sig av okunnighet om att han genom ett i lag ordnat inteckningsförfarande kan trygga sin utbrytningsrätt gentemot tredjeman, som åtkommit stamlägenheten innan området blivit avskilt, eller av rädsla för kostnaderna eller ock beroende på att han underskattat faran för förlust av området ifråga — icke sällan underlåter att använda sig av det skydd lagen erbjuder. En följd härav har varit att mången köpare av outbruten del av fastighet gått densamma förlustig t. o. m. efter det han därå uppfört byggnader. Därför har nu detta privata rättsskydd ombetrotts myndigheterna. Det har stadgats att offentligt köpvittne, som bevittnat en dylik överlåtelsehandling, bör senast dagen därefter tillställa vederbörande häradshövding eller rådsturätt av skrift av den avhonom bestyrkta handlingen. Denna anmälan om överlåtelse anses som en inteckningsansökan. Så vitt möjligt bör därtill bifogas all erforderlig utredning, så att ärendet kan handläggas i vanlig ordning. Är utredningen ofullständig åligger det vidare köpvittnet att meddela förvärvaren undervisningom sättet för säkerställande av hans utbrytningsrätt. Därefter har förvärvaren att själv fullfölja sin vid rätten anhängiggjorda sak. Sedan inteckning till säkerhet för utbrytningsrätt fastställts, gäller den i tio år.

G. F-g.

 

    Dansk Kriminalistforening holdt sit Aarsmøde d. 14. Nov. 1946. De øvrige nordiske Kriminalistforeninger var ved Modet repræsenteret ved President Karl Schlyter og Advokat Hugo Lindberg (Sverige), Ekspedisjonsjef

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 223Kyhn Gløersen og Statsadvokat Reidar Aasgaard (Norge). Kriminalistforeningen i Finland havde paa Grund af Forholdene ikke været i Stand til at sende nogen Repræsentant. Emnet for Forhandlingerne ved Aarsmødet var:»Principperne for Benaadning og Amnesti», med Professor, Dr. jur. Poul Andersen og kst. Byretsdommer W. E. von Eyben som Indledere.
    Bestyrelsen blev suppleret med Fængselsdirektør H. Tetens og bestaar nu af Professor, Dr. jur. Stephan Hurwitz (Formand), Højesteretssagfører, Dr. jur. J. Hartvig Jacobsen (Kasserer), Overretssagfører K. Anker-Jensen, Professor, Dr. med. Hj. Helweg, Landsdommer F. Lucas, Overlæge, Dr. med. Johs. Nørvig, Fængselsinspektør Cai Jensen, Statsadvokat Jørgen Trolle, Byretsdommer Theodor Pedersen og Fængselsdirektør Tetens. Foreningens Sekretær er Landsretssagfører Jon Palle Buhl. Foreningen har nu knap 500 Medlemmer.

J. P. B.