Föreningen Sveriges polismästare har under år 1946 hållit sammanträde d. 8 och 9 nov., därvid bl. a. behandlades vissa spörsmål om polisradioväsendet och frågan om ändring av normalinstruktionen för polispersonalen. Föreningen utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., och Adolf Dahlberg samt statspolisintendenten Georg Thulin, sekr., och polismästaren Hans Eriksson, kassaförv., med polismästarna Gillis Kleberg, Einar Holmberg och Gustaf Sandahl såsom suppleanter. Medlemsantalet är 29.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 20 och 21 sept. 1946 årsmöte i Södertälje. Härvid hölls föredrag av hovrättsassessorn Bengt Lassen över ämnet »Åklagarna och processreformen» och av rektor E. Walter Holmstedt om trafiksäkerhetskampanjen. Vidare behandlades bl. a. den ökning av de allmänna åklagarnas arbetsuppgifter, som föranledes av processreformen och genom indragning av särskilda åklagartjänster såsom krigsfiskals- och tullåklagartjänsterna, samt frågan om vidtagande av erforderliga åtgärder för att tillförsäkra åklagarna ökad biträdes hjälp.
    För 1947 valdes till ordf. stadsfiskalen Ruben Stenvik, Kristianstad, varjämte till led. i styrelsen valdes stadsfiskalerna Herman Norrby, Norrköping, v. ordf., Sven Berglund, Gävle, Nils Grauers, Arvika, och Erik Tydén, Härnösand, samt till suppl. stadsfiskalerna Sven Timelin, sekr., och John Sjögren, Hälsingborg. Revisorerna blevo stadsfiskalerna H. P. Odelmark, Mariestad, och Gösta Ahlbeck, Landskrona, samt revisorssuppl. stadsfiskalerna Sven Svedberg, Örnsköldsvik, och August Elwien, Varberg. Föreningen räknar 63 medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under år 1946 sammanträtt fyra gånger. D. 4 jan. fattades beslut om föreningens inträde i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. Vid sammanträde d. 27 april förekom diskussion om »Brottmålsprocessen enligt övergångsförfarandet till den nya processordningen» med inledningsföredrag av rådmannen Erik Holmstrand. Sammanträdet d. 9 nov. föregicks av ett studiebesök i Centralfängelset på Långholmen, vilket välvilligt demonstrerades genom fängelseledningens försorg. Efter gemensam lunch följde diskussion med inledning av docenten Gösta Rylander, vilken förordade ett närmare samarbete mellan psykiatrer och jurister. Av den följande livliga diskussionen att döma delade förenings-

236 NOTISER.medlemmarna inledarens uppfattning om nyttan av närmare kontakt. D.14 dec. slutligen förekom livliga överläggningar angående ett framlagt förslag till ny stadga för magistraten och rådhusrätten. Den nya stadgan är avsedd att börja tillämpas i samband med ikraftträdandet av nya RB.
    Föreningens styrelse har under 1946 utgjorts av borgmästaren Gunnar Fant, ordf., rådmannen Erik Wilhelmsson, v. ordf., rådmannen Erik Tammelin, assessorerna Henning Bruce och Gustav R:son Lundberg, v. assessorn Rolf af Klintberg, sekr., och amanuensen Ingvar Ågren, skattmästare, med magistratssekreteraren Harry Hector, rådmännen Hilding Stefenson och Gunnar Hedelius, assessorerna Richard Kettner och Knut Ljungberg samtv. assessorn Erik Björkman, v. sekr., och amanuensen Åke Asp såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal är 95.